11/1368: Gratis greenfee for kvinner hver fredag var ikke i strid med likestillingsloven

Saken gjaldt spørsmål om en golfklubbs tilbud om gratis greenfee for kvinner hver fredag var i strid med likestillingsloven.

Ombudet viste til at likestillingslovens § 8 bestemmer at en forening skal være åpen på like vilkår for kvinner og menn når medlemskapet er av betydning for et enkelte medlems yrkeskarriere eller faglige utvikling (§ 8 nr. 1) eller foreningens formål i det vesentlige er å bidra til løsningen av alminnelige samfunnsproblemer (§ 8 nr. 2).

Golfklubbens hovedformål var å drive golfidrett. Ombudet viste til at det av lovens forarbeider framgikk at vilkåret om at «foreningens formål i det vesentlige er å bidra til løsningen av alminnelige samfunnsproblemer» ikke skulle underlegges en snever tolkning. Det var videre forutsatt i forarbeidene at foreninger for idrettsutøvelse måtte være åpne for begge kjønn. Det samme synet ble framholdt i juridisk teori. Ombudet fant på denne bakgrunn at foreningen måtte være åpen på like vilkår for begge kjønn.

Gratis greenfee for kvinner hver fredag var etter ombudets vurdering i utgangspunktet i strid med hovedregelen i § 3, som forbyr forskjellsbehandling av kvinner og menn. Spørsmålet var dermed om bestemmelsen om positiv særbehandling i § 3a kom til anvendelse, slik at forskjellsbehandlingen likevel var tillatt.

Ombudet fant at særbehandlingen var rettet mot det kjønnet som stod svakest på området. Golfklubben hadde i underkant av 30 prosent kvinnelige medlemmer. Ombudet kom videre til at tiltaket var både egnet til å fremme likestilling og tilfredsstilte kravet til proporsjonalitet. Det ville etter ombudets syn ha likestillingsmessig betydning å øke kvinneandelen i styrer, råd og utvalg i en idrettsforening. Ombudet la videre vekt på at forskjellsbehandlingen ikke medførte en vesentlig ulempe for dem som ikke fikk tilbud om gratis greenfee. Ombudet bemerket også at det så ut til at tiltaket hadde hatt den ønskede effekt, og at golfklubben ville fortsette med praksisen i ett til to år før den ville foreta en endelig vurdering av om tiltaket hadde bidratt til å nå formålet.

Golfklubben handlet etter dette ikke i strid med likestillingsloven § 3, jf. § 3a ved at den tilbød gratis greenfee til kvinner hver fredag.     

Saksnummer: 11/1368
Lovanvendelse: likestillingsloven § 8 og § 3a
Diskrimineringsgrunnlag: kjønn
Dato for ombudets uttalelse: 20. april 2012

    

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

Saken gjelder spørsmål om A Golfklubbs praksis med å tilby gratis greenfee til kvinner hver fredag er i strid med likestillingslovens bestemmelser. 

A Golfklubb ble stiftet 21. april 1988 og har over 1000 medlemmer. Klubben er dermed et av As største idrettslag. Av medlemmene er 27, 5 prosent kvinner. Klubben er åpen for både kvinner og menn. Golfklubben tilbyr imidlertid gratis greenfee til kvinner hver fredag.

A Golfklubb er organisert i Norges Idrettsforbund (NIF). NIF har innført en bestemmelse om kjønnsfordeling (§ 8) når det gjelder oppnevning og valg av representanter til årsmøter, styrer, råd og utvalg. A Golfklubb har problemer med å oppfylle denne bestemmelsen.

For å rekruttere flere golfspillere har klubben de senere årene akseptert golfspillere uten ”golfkortet” dersom vedkommende spiller sammen med en person som har dette kortet.

Golfklubben har flere komiteer med ulike ansvarsområder, blant annet en juniorkomité, en seniorkomité og en damekomité. Damekomiteen har til disposisjon noen timer en fast dag i uken hvor de kjører sine turneringer kun for kvinner. Turneringer kun for kvinner er vanlig i alle golfklubber i Norge og ellers i verden for øvrig. Styret i damekomiteen har også iverksatt en fadderordning, slik at alle nye skal føle seg velkomne. Flere av kvinnene har meldt seg inn fordi klubben har en aktiv og inkluderende kvinnegruppe.

Partenes syn på saken

A Golfklubb:

Det er et faktum at kvinner er mer tilbakeholdne enn menn når det gjelder å prøve ut nye fritidsaktiviteter som koster penger. Golfklubben forsøker med gratis greenfee til kvinner hver fredag å fjerne denne terskelen. Klubben ønsker ikke med dette å diskriminere noen. Tiltaket har skapt større aktivitet blant kvinner. Klubben vil fortsette med tilbudet i ett, to år til før den trekker noen endelig konklusjon.

Tilbudet har blitt godt mottatt i ”Golfnorge” ved at det har fått positiv omtale.

Golf er en av få idretter man kan drive fra ”vugge til grav” og som passer like bra for kvinner og menn. Dersom klubben skal lykkes med å rekruttere flere kvinner er den helt avhengig av at kvinner er godt representert i styrer, komiteer og utvalg. Det er der alle avgjørelser om hvilket tilbud klubben skal ha blir tatt. Dette gjør at det er veldig viktig at antallet det kan velges blant blir størst mulig.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med likestillingsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 1.

Likestillingsloven § 3 forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn. Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn.

Forskjellsbehandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling, er likevel tillatt, jf. § 3a. Lovens formål er å fremme likestilling og tar særlig sikte på å fremme kvinnens stilling, jf. § 1. Videre skal kvinner og menn gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.

I likestillingsloven § 8 heter det:

«En forening skal en forening være åpen på like vilkår for kvinner og menn når

  1. medlemskapet i foreningen er av betydning for det enkelte medlems yrkesmuligheter eller faglige utvikling, eller
  2. foreningens formål i det vesentlige er å bidra til løsningen av alminnelige samfunnsproblemer.
    Reglene i første ledd gjelder ikke foreninger hvis hovedformål er å fremme det ene kjønns særinteresser.»

Ombudets vurdering

Ombudet har tatt stilling til om A Golfklubb handler i strid med likestillingsloven § 3 ved å tilby gratis greenfee for kvinner hver fredag.

A Golfklubbs virksomhet faller ikke inn under begrepet ”rent personlige forhold” i likestillingslovens § 2. Ombudet har dermed kompetanse til å gi uttalelse om golfklubbens tilbud er i strid med likestillingsloven.

Av likestillingsloven § 8 følger det at en forening skal være åpen på like vilkår for kvinner og menn når medlemskapet er av betydning for det enkelte medlems yrkeskarriere eller faglige utvikling (§ 8 nr. 1), eller foreningens formål i det vesentlige er å bidra til løsningen av alminnelige samfunnsproblemer (§ 8 nr. 2).

Bestemmelsen retter seg mot foreninger. Begrepet forening er verken definert i loven eller i lovens forarbeider. I boken Likestillings- og diskrimineringslovene med kommentarer (2008) av Hedlund og Semner på s. 329 står det følgende om begrepet:

 ”Slik loven er formulert, kan det ikke oppstilles noe krav til størrelse eller formaliserte prosedyrer for at det skal være en forening i denne sammenheng. Avgrensingen av bestemmelsens rekkevidde vil i praksis følge av vilkårene i nr. 1 og nr. 2. Det er når disse alternative vilkårene er oppfylt, at det oppstilles krav om at foreningen skal være åpen for begge kjønn.”

Det framgår av forarbeidene til bestemmelsen i § 8 at «[n]år man skal plassere en forening i forhold til lovens bestemmelser, må man se både på hva vedtektene sier, og hvordan foreningens virksomhet arter seg i det daglige. Den utadrettede virksomhet skal være ‘det vesentlige’ i formålet », jf. vedlegg til Ot.prp. nr.1 (1977–1978) s. 40.

I Klagenemnda for likestillings sak 14/2004 fant nemnda det klart at Norges Sjakkforbunds (NSF) formål ikke i det vesentlige bidro til løsning av alminnelige samfunnsproblemer. Etter Klagenemndas syn var medlemskapet i NSF relatert til sjakkopplæring, turneringer, serier og faglig oppdatering om sjakk. Ombudet kan ikke se at synet er begrunnet ut over dette.

A Golfklubbs formål framgår av Lov for A Golfklubb:

”A Golfklubb er klubbens navn og AGKs formal er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF), anlegge og drive B Golfbane slik at medlemmene kan utøve golfspillet under best mulig forhold.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.”

A Golfklubbs hovedformål er å drive golfidrett. Ombudet viser imidlertid til at det av lovens forarbeider framgår at vilkåret om at «foreningens formål i det vesentlige er å bidra til løsningen av alminnelige samfunnsproblemer» ikke skal underlegges en snever tolkning. Fra vedlegg til Ot.prp. nr. 1 (1977–78) s. 41 siteres følgende:

«Det er ikke noe vilkår at det eksisterer et akutt samfunnsproblem (f.eks. kriminalitet, sykdom) som foreningen spesielt tar sikte på å arbeide med. Også foreninger som på generell basis arbeider med å vareta samfunnsoppgaver, kommer inn under formuleringen. Således må foreninger for ungdomsarbeid og for idrettsutøvelse være åpen for begge kjønn.»

Det samme synet framholdes i juridisk teori. I boken Likestillings- og diskrimineringslovene med kommentarer (2008) av Hedlund og Semner på s. 330 er lovens krav omtalt slik:

«Som den store hovedregel vil foreninger og organisasjoner med et offentlig utadrettet engasjement kunne sies å bidra til løsningen av alminnelige samfunnsproblemer. Det må gjelde enten formålet er humanitært, allmennpolitisk eller sektororientert på områder som for eksempel idrett eller miljøvern. Kriteriet alminnelige samfunnsproblemer bør gis en romslig tolkning».

A Golfklubb er en utadrettet forening som i sitt lokalområde bidrar til å ivareta en alminnelig samfunnsoppgave innen idrettssektoren, og omfattes etter ombudets syn av foreningsbegrepet i likestillingsloven § 8 første ledd nr. 2.
 
På denne bakgrunn finner ombudet at A Golfklubb er pålagt å være åpen på like vilkår for kvinner og menn, og gratis greenfee kun for kvinner hver fredag er dermed i strid med § 3 med mindre bestemmelsen om positiv særbehandling i § 3a kommer til anvendelse.

Spørsmålet for ombudet er dermed om gratis greenfee for kvinner på fredager likevel er tillatt etter unntaksadgangen i likestillingsloven § 3a.

Bestemmelsen i § 3a slår fast at ulik behandling av kvinner og menn som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling mellom kjønnene, ikke er i strid med § 3. Slik særbehandling skal først og fremst benyttes til fordel for kvinner, jf. kravet om at forskjellsbehandlingen «i samsvar med lovens formål» skal fremme likestilling. Lovens formål «tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling», jf. § 1 første ledd.

Vilkårene for å iverksette slik særbehandling framgår ikke av lovens ordlyd. I lovens forarbeider, Ot.prp. nr. 77 (2000–2001) s. 41, oppstilles det følgende vilkår:

«Adgangen til å særbehandle forutsetter at visse vilkår er oppfylt. Disse vilkårene følger ikke av lovens ordlyd, men må utledes av norsk og EF-rettslig praksis. Selv om EF-domstolens praksis etter 1992 ikke er direkte bindende for Norge, er den uten tvil sentral som fortolkningsmoment. For det første må tiltaket være egnet til å fremme likestilling. For det andre må særbehandlingen rettes mot det kjønnet som står svakest på det aktuelle området. For det tredje gjelder adgangen til å særbehandle bare til formålet med tiltaket er oppnådd. For det fjerde stilles det krav til proporsjonalitet. Dette innebærer at effekten av særbehandling i likestillingsøyemed må veies opp mot den ulempe det er for dem som blir stilt i en dårligere stilling som følge av særbehandlingen.»

Det er ikke tvilsomt at særbehandlingen er rettet mot det kjønnet som står svakest på det aktuelle området. A Golfklubb har i underkant av 30 prosent kvinnelige medlemmer. Ombudet har videre kommet til at tiltaket både er egnet til å fremme likestilling og tilfredsstiller kravet til proporsjonalitet. Det vil etter ombudets vurdering ha likestillingsmessig betydning å øke kvinneandelen i styrer, råd og utvalg i en idrettsforening. Målet om kjønnsrepresentasjon er innført av Norges Idrettsforbund. For å kunne oppfylle dette målet vil det være nødvendig å rekruttere tilstrekkelig medlemmer av begge kjønn. Ombudet har lagt vekt på at forskjellsbehandlingen ikke medfører en vesentlig ulempe for dem som ikke får tilbud om gratis greenfee. Foreningen har for øvrig like vilkår for kvinner og menn. 

Ombudet bemerker også at det ser ut til tiltaket foreløpig har hatt den ønskede virkningen, og at A Golfklubb vil fortsette med praksisen i ett til to år før den foretar en endelig vurdering av hvorvidt tiltaket har bidratt til å nå formålet.

Konklusjon

A Golfklubb handler ikke i strid med likestillingsloven § 3, jf. § 3a ved at den tilbyr gratis greenfee til kvinner hver fredag.

Oslo, 20.04.2012

Sunniva Ørstavik
likestillings- og diskrimineringsombud