12/1076: Legesenter har planer for utbedring

Ombudet fant at et legesenter som hadde konkrete planer for utbedring av legesenteret med automatisk døråpner ikke brøt plikten til universell utforming i dtl § 9.

 Ombudets vurdering var basert på fremlagte planer. Ombudet understreket at det kunne bli aktuelt å ta saken opp igjen dersom planene ikke gjennomføres.

Saksnummer: 12/1076
Dato: 25.september 2012.
Lov: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

Vågsbygd legesenter har tidligere vært klaget inn for ombudet for manglende tilgjengelighet. Etter at ombudet kom med uttalelse i saken gjorde legesenteret noen utbedringer, men klager mente dette ikke var tilstrekkelig. Det ble derfor rettet en ny klage mot legesenteret til ombudet. Det fremgår av klagen at Vågsbygd legesenter ikke er universelt utformet i dag fordi legesenteret fortsatt har tunge dører og høye dørterskler. Det er vanskelig for pasienter med nedsatt bevegelsesevne å ta seg inn på legekontoret.

Vågsbygd legesenter ved daglig leder Erik Hodne har redegjort for saken i brev til ombudet av 10. august 2012 og 21.august 2012. Det vises til at virksomheten innen kort tid vil gjøre utbedring som anbefalt av ombudet. Det skal installere elektriske døråpnere og at dørterskler skal bli så lave som mulig. Legesenteret har garantert at dette skal være utført innen utløpet av 2012.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming, det vil si generell tilgjengelighet, etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9.

Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 9 andre ledd. Dette betyr at virksomhetens fysiske fasiliteter, som skal benyttes av allmennheten (pasientene), skal tilrettelegges på en slik måte at flest mulig får tilgang til de tjenester virksomheten tilbyr. Det er hovedløsningen som skal være gjenstand for tilrettelegging. Det vil derfor være i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en
uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilrettelegging medfører.

Ombudets vurdering

Et legesenter som Vågsbygd er rettet mot allmennheten. Virksomheten har dermed plikt til å sikre at hovedløsningen er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten har plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens fysiske miljø som benyttes av publikum, herunder pasienter, på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, har tilgang til virksomhetens tjenester. For at personer med nedsatt bevegelsesevne skal kunne få benytte seg av dette tilbudet er det viktig at dørene ikke er for tunge eller at de er utstyrt med elektrisk døråpner, samt at dørtersklene ikke er for høye.

Ombudet tar ikke stilling til om virksomheten som sådan er universelt utformet. Det ombudet skal ta stilling til er om de påklagede forhold hos butikken tilfredsstiller kravet til universell utforming. Personer med nedsatt bevegelsesevne vil ha vanskeligheter med å ta seg inn på legesenteret slik det fremstår i dag grunnet tunge dører som mangler elektriske døråpnere, samt høye dørterskler. Dette vil ikke være i tråd med den rettslige standarden universell utforming, da dette vil begrense tilgjengeligheten for personer med nedsatt bevegelsesevne.

I denne saken har Vågsbygd legesenter redegjort for at det skal gjøres utbedringer innen utløpet av året. Det skal installeres elektriske døråpnere, samt at dørtersklene skal gjøres lavere. Virksomheten vil komme tilbake til ombudet med bilder når arbeidet er gjennomført.

På bakgrunn av Vågsbygd legesenter sin presentasjon av planlagte tiltak som ombudet mener er troverdig at vil bli gjennomført, mener ombudet at det er sannsynliggjort at legesenteret ved ferdigstillelse på en tilfredsstillende måte vil sikre tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelsesevne.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Vågsbygd legesenter ved gjennomføring av sine planer ikke handler i strid med kravet til universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd.

Ombudet vil imidlertid presisere at uttalelsen er basert på planlagte byggeplaner og tiltak som Vågsbygd legesenter har presentert for ombudet med tegning fra arkitekt. Ombudet kan omgjøre sin uttalelse, på grunnlag av en klage eller av eget initiativ, dersom det ved ferdigstillelse viser seg at legesenteret fortsatt ikke er i tråd med standarden universell utforming eller at montering av teleslynge likevel ikke har blitt gjennomført. Ombudet ber legesenteret gjennomføre planene så snart som mulig, og minner om at dette er andre gangen ombudet kommer med uttalelse om legesenteret da klager ikke mente at legesenteret var tilstrekkelig utbedret første gang.

Dersom ombudet ved en senere vurdering skulle komme til at virksomheten bryter plikten til å sikre universell utforming, så kan ombudet også bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak.

Vennlig hilsen,

Sunniva Ørstavik
Likestillings- og diskrimineringsombud