11/2494 Klage på bank

Norges Blindeforbund klaget på at minibanken i lokalene til bank ikke var universelt utformet fordi den har uttak for hodetelefoner, men ikke har tale. Ombudet konkluderte med at banken bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Likestillings- og diskrimineringsnemnda omgjorde nylig ombudets konklusjon.

Nemnda la til grunn at gjeldende rettstilstand innebærer at den konkrete forholdsmessighetsvurderingen knyttet til en eksisterende IKT-Iøsning må det legges avgjørende vekt på tidsfristen 1. januar 2021. Nemnda konkluderte derfor med at banken ikke handlet i strid med gjeldende krav til universell utforming.

Les nemndas vedtak her.