12/1144: Inngangspartiet på Comfort Hotel Grand ikke handler i strid med kravet til universell utforming

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok klage fra Stopp Diskrimineringen hvor det ble hevdet at Comfort Hotel Grand Central sin inngang fra sjøsiden ikke er universelt utformet da den består av flere trinn.

Likestillings- og diskrimineringsombudet legger til grunn at hotellets inngang fra sjøsiden i dag ikke oppfyller kravet til universell utforming. Ombudet konkluderer imidlertid med at Comfort Hotel Grand Central ved gjennomføring av sine planer for utbedring av inngangspartiet fra sjøsiden ikke handler i strid med kravet til universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd.

Saksnummer: 12/1144
Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Dato for uttalelse: 26. april 2013

Sakens bakgrunn

Stopp Diskrimineringen hevder Comfort Hotel Grand Central sitt inngangsparti fra sjøsiden ikke oppfyller kravet til universell utforming da den består av flere trinn.

Comfort Hotel Grand Central erkjenner at inngangen fra sjøsiden består av flere trappetrinn, og at disse trappene gjør det umulig for gjester som ikke kan benytte trapper eller har en større stol som er bredere enn 90 cm å bruke inngangen. Hotellet viser til at alternativ adkomst for gjester som ikke kan benytte trapper er via Østbanehallen alternativt inngangen fra Flytogterminalen.

Comfort Hotel Grand Central har opplyst at det i medio oktober 2013 vil starte en ombygging av Østbanehallen. Ombyggingen vil medføre at hallen stenges i en periode på 6-8 måneder. I den anledning må inngangsdør fra sørsiden av bygget benyttes. Og da må og vil hotellet sette inn ny og større dør sammen med universell utformete løsninger utendørs på området klagen omfatter. Hotellet vil holde ombudet løpende orienterte i arbeidet.

Rettslig grunnlag

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9.

Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 9 andre ledd. Dette betyr at virksomhetens fysiske fasiliteter, som skal benyttes av allmennheten (kundene), skal tilrettelegges på en slik måte at flest mulig får tilgang til de tjenester virksomheten tilbyr. Det er hovedløsningen som skal være gjenstand for tilrettelegging. Det vil være i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

  1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte
    vs kostnad)
  2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
  3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
  4. virksomhetens ressurser
  5. sikkerhetsmessige hensyn
  6. vernehensyn

Dersom ombudet kommer til at det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, betyr ikke det at virksomheten kan la være å foreta seg noe. Virksomheten er uansett forpliktet til å jobbe for best mulig tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13 vil det være opp til innklagede å sannsynliggjøre at det ikke har forekommet diskriminering i strid med loven, dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd.

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at Comfort Hotel Grand Central er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9.

Virksomheten har derfor plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (hotellets kunder) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens tjenester og service.

Det er uomtvistet at hotellets inngang fra sjøsiden i dag ikke er universelt utformet. Foran inngangspartiet er det en trapp med flere trappetrinn. Hotellet har også erkjent at inngangspartiet ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Comfort Hotel Grand Central har imidlertid opplyst at det i medio oktober 2013 vil starte en ombygging av Østbanehallen, og at ombyggingen vil medføre at hallen stenges i periode på 6-8 måneder. I den anledning må inngangsdør fra sørsiden av bygget benyttes. Hotellet vil da sette inn ny og større dør sammen med universell utformete løsninger utendørs på området klagen omfatter.

Hotellet vil holde ombudet løpende orienterte i arbeidet.

På bakgrunn av Comfort Hotel Grand Central sine opplysninger om planlagte tiltak mener ombudet at virksomheten har sannsynliggjort at inngangspartiet ved ferdigstillelse vil på en tilfredsstillende måte sikre universell utforming.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet legger til grunn at hotellets inngang fra sjøsiden i dag ikke oppfyller kravet til universell utforming. Ombudet konkluderer imidlertid med at Comfort Hotel Grand Central ved gjennomføring av sine planer for utbedring av inngangspartiet fra sjøsiden ikke handler i strid med kravet til universell utforming,  jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd.

Ombudet presiserer at uttalelsen er basert på planlagte tiltak som Comfort Hotel Grand Central har presentert overfor ombudet. Ombudet ber om å bli holdt løpende orienterte på arbeidet.

Ombudet kan omgjøre sin uttalelse, på grunnlag av en klage eller av eget initiativ, dersom det ved ferdigstillelse viser seg at inngangspartiet ikke er i tråd med standarden universell utforming og eller at tiltakene likevel ikke har blitt utført.

Ombudet kan også bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda
har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak.

Oslo, 26.04.2013
Sunniva Ørstavik
likestillings- og diskrimineringsombud