12/1718: Universitetet handlet i strid med kravet til universell utforming ved at HC-inngangen til Domus Bibliotheca var utilgjengelig

Klagen gjaldt manglende HC-parkeringsplasser, manglende tilgjengelighet til Domus Bibliotheca under perioden fakultetet har vært under oppussing, samt manglende tilgjengelighet til Domus Bibliotheca ut over perioden fakultetet har vært under oppussing.

Ombudet konkluderte med følgende:

Universitetet handlet i strid med kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd ved at HC-inngangen til Domus Bibliotheca var utilgjengelig i perioder i august og september 2012

Universitetet handlet ikke i strid med kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd ved at HC-parkeringen utenfor Domus Bibliotheca ikke var tilgjengelig under perioden med oppussing.

Universitetet handler i strid med kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd når det gjelder Domus Bibliotheca, ved ikke å sørge for at personer har fri tilgang til heisen og til HC-inngangen etter klokken 19.oo uten å måtte tilkalle assistanse.

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner at antall HC-parkeringsplasser ved Domus Nova ikke oppfyller kravet til universell utforming, men konkluderer med at universitetet ved gjennomføring av sine planer om å opprette flere HC-parkeringsplasser i kjelleren til Domus Nova ikke handler i strid med kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd.

Saksnummer: 12/1718Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Dato for uttalelse: 11. september 2013

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

Ombudet mottok 17. september 2012 en klage fra A som har fulgt undervisning ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Klagen gjaldt manglende HC-parkeringsplasser, manglende tilgjengelighet til Domus Bibliotheca under perioden fakultetet har vært under oppussing, samt manglende tilgjengelighet til Domus Bibliotheca ut over perioden fakultetet har vært under oppussing.

Partenes syn på saken

A:

A hevder at Universitetet i Oslo (UiO) under oppussingen av universitetet på Karl Johans gate har stengt av HC-parkeringsplassene til bygget hvor hun hadde forelesning, Domus Bibliotheca. Hun opplyser at hun fikk tilgang til alternativ parkeringsplass ved Tullinløkka parkeringsplass, men at denne parkeringsplassen ligger mye lenger unna enn nødvendig.

A hevder videre at det under oppussingsperioden ikke alltid var mulig å benytte seg av den HC-inngangen fra bakkeplan til Domus Bibliotheca, da denne inngangen var sperret av i august og september 2012. Hun ble da tvunget til å benytte trappene på andre siden av bygget, noe som er svært belastende for henne.

A klager også på tilgjengeligheten inne i Domus Bibliotheca. Hun hevder at for å få tilgang til heisen i Domus Bibliotheca må man benytte en nøkkel som bare er tilgjengelig på bestemte tidspunkter. Nøkkelen må hentes i bibliotekets resepsjon, og siden resepsjonen var stengt når A var ferdig med forelesningen måtte hun ta trappen ned, hvilket er både slitsomt og farlig for henne. Hun klager videre på at den tilrettelagte inngangen fra bakkeplan låses på kveldstid slik at hun må ringe og vente på at noen skal åpne. Teknisk avdeling har vært behjelpelige etter forelesninger, men hun har ofte måttet vente 15-20 minutter. Hun hevder dessuten at partiet utenfor inngangen er mørkt slik at hun har måttet bruke lommelykt for å komme seg ut. A opplyser videre at hun måtte gjennom fire dører uten automatisk døråpner for å komme inn i forelesningssalen i Domus Bibliotheca.

A har avslutningsvis opplyst om at det heller ikke er tilrettelagt plasser i parkeringsanlegget i kjelleren til bygget Domus Nova.

Universitetet i Oslo:

Statsbygg har utført oppussingen ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Byggearbeidene som ble påbegynt høsten 2011 ble forventet å være ferdige våren 2013.

Universitetet erkjenner at byggearbeidene har ført til at den nærmeste HC-parkeringen til Domus Bibliotheca har vært blokkert. Anleggstrafikk til og fra området ville vært hindret dersom det skulle vært tillatt parkering der i byggeperioden. Universitetet viser til at det er reservert HC-plasser ved Tullinløkka, som er nærmeste alternative mulighet til å parkere.

Byggearbeidet har også medført at tilkomsten til HC-inngangen på bakkeplan har vært noe vanskeligere. Universitetet erkjenner at inngangen var stengt i en periode på grunn av refundamenteringsarbeid i 2010. Universitetet erkjenner også at inngangspartiet ikke var tilgjengelig i kortere perioder i august og september 2012 på grunn av byggearbeider.

Universitetet erkjenner videre at det kreves nøkkel for å betjene heisen både i og utenfor bibliotekets åpningstider. Dette kreves av sikkerhetsmessige grunner. Nøkkelen kan enten lånes ved henvendelse til biblioteket eller ved å ringe teknisk avdeling. Universitetet erkjenner også at man må gjennom fire dører for å komme til forelesningssalen, og at det ikke er døråpner til disse dørene.

Universitetet beklager at det ikke er flere tilgjengelig HC-parkeringsplasser i kjelleren til Domus Nova, og opplyser at det er igangsatt arbeid med å få flere HC-parkeringsplasser ved Domus Nova til neste semester.

Universitetet gir forøvrig uttrykk for at gamle vernede bygninger byr på utfordringer. Men viser til at det er heiser og innganger med automatisk døråpner til alle bygninger. Det er også HC-parkering i tilknytning til samtlige bygninger i sentrum.

Rettslig grunnlag

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9.

Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 9 andre ledd. Dette betyr at virksomhetens fysiske fasiliteter, som skal benyttes av allmennheten, skal tilrettelegges på en slik måte at flest mulig får tilgang til de tjenester virksomheten tilbyr. Det er hovedløsningen som skal være gjenstand for tilrettelegging. Det vil derfor være i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

  1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
  2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
  3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
  4. virksomhetens ressurser
  5. sikkerhetsmessige hensyn
  6. vernehensyn

Dersom ombudet kommer til at det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, betyr ikke det at virksomheten kan la være å foreta seg noe. Virksomheten er uansett forpliktet til å jobbe for best mulig tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13 vil det være opp til innklagede å sannsynliggjøre at det ikke har forekommet diskriminering i strid med loven, dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd.

Ombudets vurdering

Ombudet vil ta stilling til om de påklagede forholdene er i strid med kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl) § 9.

Slik ombudet ser saken gjelder den spørsmål om tilgjengelighet til Domus Bibliotheca under perioden med oppussing, men også spørsmål om tilgjengelighet til Domus Bibliotheca ut over perioden med oppussing samt spørsmål om manglende HC-parkeringsplasser både ved Domus Bibliotheca under oppussingen og ved Domus Nova.

Ombudet vil først vurdere de påklagede forholdene knyttet til tilgjengelighet til Domus Bibliotheca under oppussingen, og deretter spørsmål knyttet til tilgjengelighet generelt til Domus Bibliotheca.

Ombudet vil innledningsvis fastslå at Universitetet i Oslo er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens (dtl) § 9. Plikten rekker så langt det ikke er uforholdsmessig byrdefullt. Universitetet har derfor i utgangspunktet en plikt til å tilrettelegge de deler av universitetet som benyttes av allmennheten (elever, lærere eller andre) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til universitetets tilbud.

Det er forutsatt i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at det skal komme forskrifter om universell utforming av eksisterende bygg og uteområder i planog bygningsloven. Frem til forskrifter etter dtl § 10 er på plass har Likestillingsog diskrimineringsnemnda så langt lagt til grunn at dtl § 9 må tolkes med forsiktighet. Inntil det foreligger forskrifter kan det bare pålegges «enklere tiltak», herunder tiltak som kan oppfylles uten større økonomiske investeringer og tiltak som må kunne oppfylles uten at det får innvirkning på de samfunnsmessige prioriteringene som skal foretas ved utarbeiding av forskrifter etter plan- og bygningsloven.

Ombudet tar ikke stilling til om universitetet som sådan er universelt utformet. Det ombudet her tar stilling til er kun om de påklagede forholdene, Domus Bibliotheca sin HC-inngang, heis og dører til forelesningssal, samt HC-parkeringsplassene ved Domus Bilbliotheca og Domus Nova, er i strid med kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl) § 9.

1. Tilgang til HC-inngangen ved Domus Bilbiotheca under perioden med Oppussing

Det ombudet først skal ta stilling til er om Domus Bibliotheca sin HC-inngang under oppussingen tilfredsstilte kravet til universell utforming. Domus Bibliotheca har en HC-inngang på bakkeplan, men universitetet erkjenner at denne inngangen ikke var tilgjengelig i kortere perioder i august og september 2012 på grunn av byggearbeider.

Ombudet legger til grunn at det at HC-inngangen på bakkeplan ikke var tilgjengelig under hele byggeperioden ikke er i tråd med kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Vil krav om tilgang til HC-inngangen være uforholdsmessig?

Ombudet må derfor vurdere om universitetet har dokumentert at det foreligger omstendigheter som medfører at det ville vært en uforholdsmessig byrde å sørge for at HC-inngangen ble holdt åpen under hele byggeperioden. Det er universitetet som har bevisbyrden for at dette ville vært uforholdsmessig byrdefullt.

I korrespondansen med ombudet har ikke universitetet begrunnet nærmere hvorfor inngangspartiet var stengt i kortere perioder i august og september 2012, annet enn at det var grunnet byggearbeidene og at det ikke har vært snakk om hele dager. Universitetet opplyser imidlertid at de har presisert ovenfor Statsbygg at denne inngangen må være tilgjengelig da den også er rømningsvei.

Ombudet finner ikke at universitetet har sannsynliggjort at det foreligger forhold som tilsier at det ville vært en uforholdsmessig byrde å sørge for at HC-inngangen var tilgjengelig i hele perioden august og september 2012.

Ombudet har forståelse for at det under byggearbeidene kunne være ekstra utfordrende å sikre god tilgjengelighet. Ombudet vil her likevel tilføye at det at HC-inngangen var utilgjengelig i perioder, medførte at eneste inngang til forelesningene i Domus Bibliotheca for klager og andre med nedsatt bevegelsesevne i disse periodene var via hovedinngangens trapper. Ombudet finner at dette var uheldig, idet det var egnet til å gjøre det enda mer krevende enn hva det i utgangspunktet var for klager og andre studenter med nedsatt bevegelsesevne å få tilgang til forelesningene i Domus Bibliotheca. For eventuelle studenter som ikke kan gå trapper kan det også ha ført til at de ble utestengt fra forelesningene.

Ombudet finner på bakgrunn av dette at universitetet handlet i strid med kravet til universell utforming etter dtl. § 9 tredje ledd ved ikke å sørge for at HC-inngangen til Domus Bibliotheca var tilgjengelig i hele perioden august og september 2012.

2. Manglende HC-parkeringsplass ved Domus Bibliotheca under perioden med oppussing

Ombudet vil deretter ta stilling til om mangel på HC-parkeringsplasser utenfor Domus Bibliotheca under perioden med oppussing tilfredsstiller kravet til universell utforming.

Ombudet legger til grunn at verken dtl § 9 eller forarbeidene gir noen presis angivelse av hvilke krav som skal stilles til universell utforming når det gjelder HC-parkering. Det fremgår imidlertid av forarbeidene til dtl, og praksis fra ombudet og nemnda, at det ved vurderingen av plikten kan hentes veiledning i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10). Det vises til Likestillings- og diskrimineringsnemndas vedtak i sak 56/2010, der nemnda har lagt til grunn de krav som stilles til universelt utformede bygg i henhold til forskriften.

Sentrale bestemmelser om generell tilrettelegging av parkering og annen oppstillingsplass i nye bygg fremgår av Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) kapittel 8. Det fremgår av TEK 10 § 8-9 at:

«(…) byggverk med krav om universell utforming skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede (…) a) Parkeringsplass skal være nær hovedinngang. b) I byggverk med parkeringsplasser skal disse være plassert nær heis.»

Universitetet har etablert HC-parkeringsplasser utenfor Domus Bibliotheca. Universitetet erkjenner imidlertid at HC-parkeringsplassene ble fjernet under byggeperioden som ble påbegynt høsten 2011. Universitetet har opplyst at det ikke var mulig å holde HC-parkeringsplassen utenfor Domus Bibliotheca åpen fordi det foregikk byggearbeider på området. Dersom parkeringsplassen hadde vært tatt i bruk ville det hindret anleggstrafikk til og fra området.

Plikten til generell tilrettelegging avgrenses mot tiltak som medfører en uforholdsmessig byrde, jf. lovens § 9 tredje ledd. På bakgrunn av opplysningene om byggearbeidene utenfor Domus Bibliotheca legger ombudet til grunn at universitetet ikke har hatt mulighet til å sørge for at HC-parkeringsplassen har vært tilgjengelig i denne perioden. Universitetet har i stedet i denne perioden gitt studenter som er avhengig av HC-parkering tilgang til fakultets parkering på Tullinløkka, hvor det også er reserverte HC-parkeringsplasser. Parkeringsplassen ligger ca. 200 meter fra Domus Bibliotheca.

Ombudet finner at universitetet har sannsynliggjort at det foreligger forhold som tilsier at det ville vært en uforholdsmessig byrde å sørge for at HC-parkeringen utenfor Domus Bibliotheca var tilgjengelig under perioden med oppussing. Ombudet finner videre at universitetet i denne perioden søkte å legge forholdene til rette for personer med nedsatt bevegelsesevne ved å tilby alternativ HC-parkering så nære juridisk fakultet som mulig.

Ombudet finner på bakgrunn av dette at universitetet ikke handlet i strid med kravet til universell utforming etter dtl. § 9 tredje ledd ved ikke å sørge for at HC-parkeringen utenfor Domus Bibliotheca var tilgjengelig under perioden med
oppussing.

3. Tilgjengeligheten i Domus Bibliotheca, uavhengig av perioden med opppussing

Domus Bibliotheca har en heis til byggets etasjer som må betjenes med nøkkel, en HC-inngang som stenges klokken 19.00 og dører uten døråpnere. Ombudet skal vurdere om heisen, HC-inngangen og dørene tilfredsstiller kravet til universell utforming i dtl § 9.

Klager hevder at for å få tilgang til heisen må man benytte en nøkkel som bare er tilgjengelig på bestemte tidspunkter. Nøkkelen må hentes i bibliotekets resepsjon. Siden resepsjonen var stengt når klager var ferdig med forelesningen måtte hun ta trappen ned, hvilket var både slitsomt og farlig for henne. Universitetet erkjenner at det kreves nøkkel for å betjene heisen både i og utenfor bibliotekets åpningstider. Nøkkelen kan enten lånes ved henvendelse til biblioteket eller ved å ringe teknisk avdeling.

Ombudet legger til grunn at ordningen fører til at personer som er avhengig av å benytte heisen ikke har en likestilt mulighet til å bevege seg mellom etasjene i bygget som øvrige besøkende har. Selv om Domus Bibliotheca har heis mellom etasjene kan løsningen etter ombudets syn ikke betraktes som universelt utformet etter dtl § 9 så lenge det kreves nøkkel for å betjene heisen og denne nøkkelen må lånes ved skranken under bibliotekets åpningstider, eller ved å kontakte teknisk avdeling.

Det er videre slik at HC-inngangen som leder til heisen i Domus Bibliotheca stenges klokken 19. Etter dette hevder klager at hun måtte tilkalle assistanse fra teknisk avdeling og vente på at noen skulle komme og åpne. Hun har opplyst at teknisk avdeling var behjelpelige etter forelesninger, men at hun ofte måtte vente 15-20 minutter. Hun hevder dessuten at partiet utenfor inngangen er mørkt slik at hun hadde måttet bruke lommelykt for å komme seg ut.

Ombudet har tidligere lagt til grunn at en løsning hvor ansatte må tilkalles for at en rullestolbruker kan komme inn i lokalet ikke er å anse som universell utforming, se blant annet ombudets sak 09/361, 09/1959 og 09/1948. Ombudet har lagt vekt på at de ansatte til tider kan være opptatt med andre gjøremål, slik at rullestolbrukere må vente en stund før de betjenes. Videre vil en tilkallingsordning kunne føles som stigmatiserende og gi en følelse av å være til bry. Disse betraktningene gjør seg også gjeldende i denne saken. Etter ombudets syn medfører ordningen med å stenge HC-inngangen klokken 19.oo at HC inngangen ikke kan betraktes som universelt utformet etter dtl § 9.

Klager og universitetet er for øvrig enig i at klager måtte gjennom fire dører for å komme til forelesningssalen i Domus Bibliotheca, og at det ikke er døråpner til disse dørene.

Som også redegjort for under spørsmålet om HC-parkeringsplasser utenfor Domus Bibliotheca, fremgår det av forarbeidene til dtl, og praksis fra ombudet og nemnda, at det ved vurderingen av plikten kan hentes veiledning i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10). Det fremgår av TEK 10 § 12-15 (3) at:

«I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til første og annet ledd følgende: b) Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 20 N.»

Ombudet har ikke informasjon om hvor stor åpningskraft dørene i Domus Bibliotheca har. Dersom de aktuelle dører har en betjeningskraft på over 20 N vil de imidlertid ikke være universelt utformet i tråd med dtl. § 9 dersom de ikke har elektromekaniske åpne/lukkesystemer.

Vil tilgang til HC-inngang og heis ved Domus Bibliotheca uten å tilkalle assistanse være uforholdsmessig?

Ombudet vil så vurdere om universitetet har dokumentert at det foreligger omstendigheter som medfører at det vil være en uforholdsmessig byrde å sørge for at heisen kan benyttes uten nøkkel/assistanse og at HC– inngangen kan benyttes etter klokken 19.00 uten å måtte tilkalle assistanse.

Det er universitetet som har bevisbyrden for at det vil være uforholdsmessig byrdefullt å sikre universell utforming.

Universitetet opplyser at det kreves bruk av nøkkel for å benytte seg av heisen av sikkerhetsmessige grunner, da heisen gir tilgang til biblioteket. Universitetet har ikke opplyst hvorfor HC-inngangen må være stengt etter klokken 19.00. I korrespondansen med ombudet har ikke universitetet begrunnet hvorfor de mener at det ville utgjøre en sikkerhetsrisiko om klager for eksempel hadde fått kopi av nøkkelen til heisen slik at hun får fri tilgang til heisen. Ombudet er for øvrig blitt gjort oppmerksom på at en annen student er tilbudt nøkkel til heisen.

Ombudet finner ikke at universitetet har sannsynliggjort at det foreligger forhold som tilsier at det ville være en uforholdsmessig byrde for skolen å sørge for at klager og andre får fri tilgang til heisen og til HC-inngangen etter klokken 19.oo uten å måtte tilkalle assistanse

Ombudet finner på bakgrunn av dette at universitetet handler i strid med kravet til universell utforming etter dtl. § 9 tredje ledd ved ikke å sørge for at personer har fri tilgang til heisen og til HC-inngangen etter klokken 19.oo uten å måtte tilkalle assistanse.

4. Manglende HC-parkeringsplasser ved Domus Nova

Ombudet vil avslutningsvis ta stilling til om mangel på HC-parkeringsplasser ved Domus Nova tilfredsstiller kravet til universell utforming.

Klager og universitetet er enige i at det ikke foreligger tilgjengelige HC-parkeringsplasser i parkeringsanlegget i kjelleren til Domus Nova. Universitetet har imidlertid opplyst at det er igangsatt arbeid med å få flere HC-parkeringsplasser ved Domus Nova i løpet av høsten 2013.

Ombudet finner at universitetet ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 ved ikke å ha tilgjengelige HC-parkeringsplasser i kjelleren til Domus Nova. Universitetet har imidlertid opplyst at det er igangsatt arbeid med å få flere HC-parkeringsplasser ved Domus Nova høsten 2013. Ombudet finner at universitetet ikke handler i strid med kravet til universell utforming etter dtl § 9 tredje ledd ettersom det nå gjennomføres planer om å opprette flere HC-parkeringsplasser i kjelleren til Domus Nova.

5. Avsluttende generelle merknader

Det bør være et viktig mål for universitetet å sikre størst mulig grad av universell utforming, og dermed mest mulig likeverdig tilgjengelighet, for alle studenter og andre som ønsker tilgang til universitetet.

Ombudet vil i denne forbindelse vise til FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 24. Artikkel 24 innfører plikten til å sikre et inkluderende utdanningssystem for å virkeliggjøre retten til utdanning. De sentrale delene av artikkel 24 er her artikkel 24 nr. 1 alternativ a), b) og c) og nr. 2 alternative a), som har følgende ordlyd i den norske oversettelsen:

  1. Partene erkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til utdanning. Med sikte på å virkeliggjøre denne rettigheten uten diskriminering, og på basis av like muligheter, skal partene sikre et inkluderende utdanningssystem på alle nivåer, samt livslang læring, som tar sikte på: a) at menneskets potensial og forståelsen av dets verdighet og egenverdi utvikles fullt ut, og at respekten for menneskerettighetene, de grunnleggende friheter og det menneskelige mangfold styrkes, b) at mennesker med nedsatt funksjonsevne får utvikle sin personlighet, sine anlegg og sin kreativitet, så vel som sine psykiske og fysiske evner, fullt ut, c) at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir i stand til å delta effektivt i et fritt samfunn.
  2. For å virkeliggjøre denne rettighet skal partene sikre a) at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke stenges ute fra det allmenne utdanningssystemet på grunn av nedsatt funksjonsevne, og at barn med nedsatt funksjonsevne ikke stenges ute fra obligatorisk og gratis grunnskoleundervisning eller fra videregående opplæring på grunn av sin nedsatte funksjonsevne

Konvensjonen ble ratifisert av Norge 3. juni 2013. Likestillings- og diskrimineringsombudet skal føre tilsyn med at norsk rett og praksis oppfyller de forpliktelser som følger av konvensjonen. Ratifikasjon tilsier at norsk rett så langt mulig, skal tolkes slik at den blir i samsvar med de forpliktelser som følger av konvensjonen.

Ombudet ser videre at universitetet i sine svar til ombudet har lagt vekt på å redegjøre for hvordan de sikrer individuell tilrettelegging for studenter som har behov for det. I den grad det ikke lar seg gjøre å sikre universell utforming for å nedbygge funksjonshemmende barrierer kan det å sikre en god individuell tilrettelegging være et viktig alternativ. Ombudet viser for øvrig til at det følger av dtl § 12 annet ledd at skole- og utdanningsinstitusjon har en plikt til å foreta «rimelig individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og studenter med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter».

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at universitetet handlet i strid med kravet til universell utforming etter dtl. § 9 tredje ledd ved at HC-inngangen til Domus Bibliotheca var utilgjengelig i perioder i august og september 2012.

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at universitetet ikke handlet i strid med kravet til universell utforming etter dtl. § 9 tredje ledd ved at HC-parkeringen utenfor Domus Bibliotheca ikke var tilgjengelig under perioden med oppussing.

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at universitetet når det gjelder Domus Bibliotheca handler i strid med kravet til universell utforming etter dtl. § 9 tredje ledd, ved ikke å sørge for at personer har fri tilgang til heisen og til HC-inngangen etter klokken 19.oo uten å måtte tilkalle assistanse.

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner at antall HC-parkeringsplasser ved Domus Nova ikke oppfyller kravet til universell utforming, men konkluderer med at universitetet ved gjennomføring av sine planer om å opprette flere HC-parkeringsplasser i kjelleren til Domus Nova ikke handler i strid med kravet
til universell utforming i dtl. § 9 tredje ledd.