12/1866: Henleggelse av saken

Klageren hevdet at hun ble utsatt for diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne da hun ble nektet å avlegge teoriprøve på Statens vegvesen, Larvik trafikkstasjon.

Trafikkstasjonen forklarte for ombudet at klagerens skjema for teorikurset ikke var utfylt riktig og at det var grunnen til at klageren ikke fikk ta teoriprøven. Trafikkstasjonen opplyste at klageren kan avlegge teoriprøven først når hun har levert riktig utfylt skjema.

Ombudet ba klageren om å sende kopi av sin helseattest for å opplyse saken tilstrekkelig. Ombudet fikk ikke tilbakemelding fra klagerne.

Ombudet valgte å henlegge saken da klageren ikke bidro til å opplyse saken etter flere anmodninger fra ombudet.

Saksnummer: 12/1866
Lovgrunnlag: Diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd
Dato for henleggelse: 27.08.2013

Henleggelse av klagesak

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klagen din av 4. oktober 2012.

Du klaget på Statens vegvesen, Larvik trafikkstasjon, etter at du ble nektet å avlegge teoriprøve i august 2012 fordi du ikke hadde med helseattest. Da du kom tilbake fra legen med helseattest, ble den ikke godkjent.

Du mener at Larvik trafikkstasjon diskriminerte deg på grunn av din nedsatte funksjonsevne; ADHD, da helseattesten du hadde med, ikke ble godkjent, og at du ble latterliggjort av saksbehandlerne som satt ved skranken. Du ønsker at ombudet skal vurdere saken, og ta stilling til om Statens vegvesen, Larvik trafikkstasjon diskriminerte deg på grunn av din nedsatte funksjonsevne.

Ombudet har bedt om redegjørelse fra Larvik trafikkstasjon. Saksbehandler ved Larvik trafikkstasjon har forklart at skjemaet er feil utfylt, og at de ikke kan legge det til grunn for teoriprøven. Trafikkstasjonen har også bekreftet at de vil behandle søknaden om å avlegge teoriprøven når de får en riktig utfylt helseattest fra legen.

Ombudet har bedt deg sende kopi av den fullstendige helseattesten. Den trenger vi for å få opplyst saken godt nok se brev fra oss datert 18. april, 17. juni og 16. juli. Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra deg.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets vurdering

Det følger av forarbeidene til diskrimineringsombudsloven at ombudet kan henlegge saker som gjelder bagatellmessige forhold. Videre kan ombudet henlegge en sak der forholdet det er klaget over åpenbart ikke er i strid med de bestemmelser ombudet håndhever, eller saker der det diskriminerende forholdet ligger langt tilbake i tid, jf. ot.prp. nr 34 (2004/2005), punkt 10.4.4.

Ombudet har en plikt til å sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Når den som klager ikke bidrar til å opplyse saken, for eksempel ved å sende opplysninger som ombudet har bedt om å få, kan ikke ombudet ta stilling til om det er skjedd diskriminering eller ikke. Ombudet har flere ganger bedt om å få tilsendt den fullstendige helseattesten fra deg, men har fortsatt ikke fått den. Vi har derfor ikke grunnlag for videre behandling av saken, og har kommet til at den må henlegges.

Konklusjon

Saken henlegges.

Klageadgang

Likestillings- og diskrimineringsombudets henleggelse kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra du har mottatt dette brevet, se vedlagte orientering.

Vennlig hilsen,

Sunniva Ørstavik,
likestillings- og diskrimineringsombud.