12/2322: Forbudet mot aldersdiskriminering er begrenset til arbeidslivet

Klageren hevdet at han ble utsatt for diskriminering på grunn av alder da han fikk avslag på søknad om bolig fra studentsamskipnaden, fordi de prioriterer yngre studenter ved tildeling av studentboliger.

Ombudet henla saken med begrunnelse om at forbudet mot aldersdiskriminering, er begrenset til arbeidslivet. En aldersgrense for søknad om studentbolig, vil derfor ikke reise spørsmål om diskriminering som ombudet kan behandle.

Ombudet kom til at det ikke er grunnlag for videre behandling av saken, og at den måtte henlegges.

Saksnummer: 12/2322
Lovgrunnlag: Diskrimineringsombudsloven § 3
Dato for henleggelse: 30.08.2013

Henleggelse av klagesak

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klagen din 4. desember 2012.

Du søkte på studentbolig i Bergen våren 2012. Du fikk avslag på søknaden fordi studentsamskipnaden prioriterer yngre studenter, og du er eldre enn den aldersgrensen studentsamskipnaden har satt.  Du har ikke oppgitt din egen alder, eller aldersgrensen som studentsamskipnaden har fastsatt. Det er heller ikke avgjørende for ombudets behandling av saken.

Du ønsker at ombudet skal vurdere om avslaget på søknad om studentbolig innebærer diskriminering av deg.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets vurdering

Det følger av forarbeidene til diskrimineringsombudsloven at ombudet kan henlegge saker som gjelder bagatellmessige forhold. Videre kan ombudet henlegge en sak der forholdet det er klaget over åpenbart ikke er i strid med de bestemmelser ombudet håndhever, eller saker der det diskriminerende forholdet ligger langt tilbake i tid, jf. ot.prp. nr 34 (2004/2005), punkt 10.4.4.

Ombudet har vurdert saken opp mot mulige diskrimineringsforbud. Når det gjelder forbud mot diskriminering på grunn av alder, er det begrenset til arbeidslivet. En aldersgrense for søknad om studentbolig, vil derfor ikke reise spørsmål om diskriminering som ombudet kan behandle.

Ombudet har også vurdert om saken kan reise spørsmål om indirekte diskriminering på grunn av etnisitet. Det kan se ut som om studenter med minoritetsbakgrunn har en litt høyere gjennomsnittsalder. Tallene gir imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med at studenter med minoritetsbakgrunn diskrimineres på grunn av sin etniske bakgrunn ved prioritering til studentboliger. Studenter er generelt sett en svært sammensatt gruppe, med stor variasjon i alder; det gjelder også studenter med minoritetsbakgrunn. Det er derfor ikke mulig å fastslå at studenter med minoritetsbakgrunn som gruppe stilles dårligere enn andre studenter ved tildeling av studentboliger etter en prioritering på grunnlag av alder.

Ombudet har derfor kommet til at det ikke er grunnlag for videre behandling av saken, og at den må henlegges.

Konklusjon

Saken henlegges.

Klageadgang

Likestillings- og diskrimineringsombudets henleggelse kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra du har mottatt dette brevet, se vedlagte orientering.

Vennlig hilsen,

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.