12/2344 Stillingsanonse var ikke diskriminerende

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem til at en stillingsannonse fra Klima- og forureningsdepartementet ikke var i strid med likestillingsloven. Likestillings- og diskrimineringsenemnda opprettholdt ombudets konklusjon med referanse 37/2013.

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Spørsmålet i saken er om Klima- og forurensningsdirektoratets (Klif) stillingsannonser er i strid med likestillingsloven § 4 første ledd, når de bruker et bilde av en ung jente i sin grafiske profil.  

MannsForum har i klagen til ombudet anført at Klifs stillingsannonser gir et inntrykk av at Klif primært ønsker å rekruttere kvinnelige søkere. MannsForum viser til at kvinner er overrepresentert i Klif med en andel på om lag 65 prosent. MannsForum mener at Klif derfor bør oppfordre menn til å søke på stillinger for å oppnå kjønnsbalanse, og at en måte å gjøre det på er blant annet ved bruk av bilder av menn i sin profil. MannsForum mener effekten av «kvinnepregede» stillingsannonser og profil vil føre til enda mer kjønnsubalanse i Klif og at dette således er i strid med likestillingsloven.

Klif har i sin redegjørelse av 1. mars 2013 forklart at bildet av en ung jente ble valgt i forbindelse med Klifs nye grafisk profil, hvor bildet er ment å symbolisere deres visjon om «Forurensningsfri fremtid». Klif forklarer at de gjennomgikk utformingen av stillingsannonsene sine i 2012, da det knyttet seg usikkerhet til hvorvidt bilde av en ung jente appellerte til ulike målgruppene av arbeidssøkere. Årsaken til denne gjennomgangen var Klifs ønske om en jevnere kjønnsfordeling på deres arbeidsplass. I undersøkelsen, som er fremlagt for ombudet, deles målgruppene etter henholdsvis kvinne, mann og jobbsøkende. I undesøkelsen svarer de ulike målgruppene på hvilket bilde de umiddelbart foretrekker. Bildene som er fremlagt for målgruppene er henholdsvis et bilde av en voksen mann, et bilde av en voksen kvinne og et bilde av en ung jente.  Samlet sett viser resultatene av undersøkelse av den største prosentandelen av målgruppene foretrakk bilde av en ung jente på Klifs profil.   

MannsForum har i sine kommentarer av 18. mars 2013 svart på Klifs redegjørelse og anført at undersøkelsen deres også viser at menn foretrakk bilde av en voksen mann fremfor bilde av en voksen kvinne. MannsForum mener at dette, sammenholdt med det faktum at menn er underrepresentert i Klif, viser at Klif ikke har fokus på å rekruttere menn og at bildet av en ung jente på Klifs profil forsterker inntrykket av at Klif foretrekker kvinner.  

Klif har i redegjørelse av 7. mai 2013 forklart at bilde på Klifs grafiske profil kan skape assossiasjoner i en ikke-tilsiktet retning dersom bildet tas ut av sammenheng. Klif viser likevel til at tilbakemeldinger på deres grafiske profil er at den kommuniserer «fremtid» og «renhet».

MannsForum hevder i sine kommentarer av 16. juni 2013 at Klifs oppfatning om at en ung jente representerer «renhet» og «fremtid» er i seg selv kjønnsdiskriminerende.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med likestillingsloveneller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 1. Ombudet har også adgang til å ta opp saker på eget tiltak, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 fjerde ledd.

Likestillingsloven

Likestillingsloven § 3 forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn. Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn. Likestillingsloven § 4 første ledd, jf. § 3, slår fast at det ikke er tillatt å utlyse en stilling kun for det ene kjønn, eller at utlysningen for øvrig gir inntrykk av at arbeidsgiver forventer eller foretrekker det ene kjønn til stillingen.

Forbudet gjelder med mindre man har en åpenbar grunn til å utlyse stillingen kun for personer av det ene kjønn. Lovens vilkår skal tolkes strengt, og åpenbar grunn må forstås slik at en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold må foreligge.

Formålet med kravet til kjønnsnøytrale annonser/ansettelsespraksiser er at de vil virke som en oppfordring til både kvinner og menn om å søke arbeid ut fra interesser og kvalifikasjoner, uten hensyn til tradisjonelle oppfatninger av hva slags arbeid som passer for menn og kvinner. Kjønnsnøytrale annonser er en forutsetning for et mer likestilt og dermed mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.

Det vil også være i strid med likestillingsloven å legge vekt på kjønn ved selve ansettelsen, jf. § 4 andre ledd. Adgangen til å gjøre unntak fra forbudet mot direkte diskriminering er svært begrenset.

Forskjellsbehandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling; såkalt positiv særbehandling, er likevel tillatt, jf. § 3a. Lovens formål om å fremme likestilling tar ifølge § 1 særlig sikte på å bedre kvinners stilling. Vilkårene for å benytte positiv særbehandling er trukket opp gjennom praksis. Tiltaket må være egnet til å fremme likestilling, og særbehandlingen må være rettet mot det underrepresenterte kjønn på det aktuelle området. Videre må hensynet til likestilling veies opp mot ulempen for den som blir stilt dårligere som følge av særtiltaket. Positiv særbehandling kan bare brukes inntil målsettingen om likestilling er oppnådd.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. likestillingsloven § 16.  En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om Klifs stillingsannonser, der de bruker et bilde av en ung jente, er strid med likestillingsloven § 3 jf. § 4, ved at bildet gir inntrykk av at Klif foretrekker det ene kjønn.

Ombudet ser at mange arbeidsgivere benytter bilder som et virkemiddel for å gi et inntrykk av en arbeidsplass som attraktiv for begge kjønn, og for å tiltrekke seg aktuelle søkere. Dette ser vi for eksempel i mannsdominerte bransjer, der arbeidsgiver vil vise at kvinner kan passe inn i disse yrkene. Ombudet vil likevel understreke at en utlysningstekst med et bilde av en kvinne eller en mann i seg selv ikke gir inntrykk av at arbeidsgiver forventer eller foretrekker det ene kjønn, jf. likestillingsloven § 4.

Ombudet vil påpeke at vi i en sak 12/1623 vurderte et lignende spørsmål. Saken gjaldt en bedrift som søkte etter en sekretær hvor ordet «spenstig» ble brukt i utlysningsteksten, sammen med et bilde av en kvinne med rød leppestift og røde negler.  I denne saken uttalte ombudet at bildet i den aktuelle utlysningsteksten skilte seg fra mer nøytral bildebruk, ved at kvinnen på bildet hadde rød leppestift og rød neglelakk. Videre la ombudet vekt på at ordet «spenstig» ofte blir brukt som karakteristikk på en sprek og attraktiv kropp, og da kanskje særlig om yngre kvinners kropp. Dette sammenholdt med at bedriften søkte etter en sekretær, som tradisjonelt har vært et kvinnedominert yrke, forsterket inntrykket at bedriften foretrakk kvinner til stillingen. 

Etter ombudets syn gjør ikke de samme hensynene seg gjeldene i denne saken. Ombudet mener at bildet i Klifs profil har et nøytralt preg og at fokuset på bildet ikke er jentas kjønn, men heller hennes unge alder. Det er heller ikke noe annet i profilen, eller i de stillingsutlysningene som MannsForum viser til, som gir inntrykk av at Klif foretrekker det ene kjønn fremfor det annet.

MannsForum mener Klifs beskrivelse av at profilen kommuniserer deres visjon og verdier om «fremtid» og «renhet» i seg selv er kjønnsdiskriminerende, fordi bildet i profilen er av en ung jente. Etter ombudets syn knytter Klifs beskrivelse av bildet ikke seg til jentas kjønn, men heller til det faktum at det er et ungt menneske/barn som assosieres med «fremtid» og «renhet».

 MannsForum mener Klif burde brukt adgangen til positiv særbehandling av menn etter likestillingsloven § 3a for å få en bedre kjønnsbalanse, og at de derfor burde oppfordret menn til å søke på stillinger i Klif. Som det fremgår av ombudets veiledning til Klif av 8. desember 2011, som MannsForum har fått kopi av, er adgangen til positiv særbehandling bare tillatt i helt spesielle unntakstilfeller, og adgangen til å særbehandle menn er snevrere enn adgangen til å særbehandle kvinner. I medhold av likestillingsloven § 3a er det gitt en forskrift om særbehandling av menn når det gjelder stillinger der hovedoppgaven er undervisning av, eller omsorg for, små barn. Utgangspunktet er at denne forskriften uttømmende regulerer adgangen til positiv særbehandling av menn på arbeidslivets område.

Konklusjon

Klima- og forurensningsdirektoratet handler ikke i strid med likestillingsloven 3 jf. § 4 ved bruk av bilde av en ung jente i sine stillingsannonser.

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sak 37/2013.