13/1062: Slapp å betale ekstra gebyr for leie av bil på grunn av førerhund

En person som skulle på ferie med sin familie og førerhund, måtte betale 2000 kroner i ekstra leie for bilen på grunn av rens. Etter henvendelse til ombudet slapp klager å betale gebyret. Saken ble derfor henlagt.

Saksnummer: 13/1062
Lovanvendelse: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4
Hele henleggelsen av 24. oktober 2013.

 

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 26. mai 2013 fra A.

A bor i X og skulle leie bil når hun skulle på sommerferie med sine to barn og førerhund. Hun henvendte seg til AVIS bilutleie, som er eneste bilforhandler i X. Ved henvendelse til AVIS fikk A opplyst at de ikke har noen biler som det er tillatt å ha med hund i. Dersom leietaker må ha med hund i bilen så vil dette medføre en ekstra kostnad på omkring 2.000 kroner for rens av bilen. Denne kostnaden må betales i tillegg til ordinær leie.

I e-post av 27. august 2013 kan A imidlertid opplyse at hun likevel ikke har fått ekstra regning for å ha hatt med seg førerhunden i bilen, slik at hennes spørsmål til ombudet bortfaller.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd. I
forarbeidene presiseres det at ombudet kan avslutte en sak uten en
realitetsavgjørelse, selv om saken først er tatt til behandling, jf. Ot.prp. nr. 34
(2004-2005) side 100. Ombudet er dermed gitt en skjønnsmessig adgang til å
henlegge en sak, dersom det viser seg at det ikke er grunn til videre behandling
av denne.

Ombudets vurdering

I denne saken har klager ikke mottatt noen ekstra regning for rens av leiebilen, og klager har opplyst om at hun ønsker å trekke klagen. Ombudet finner derfor ikke grunn til videre behandling av saken.

Konklusjon

Saken henlegges.

Klageadgang

Likestillings- og diskrimineringsombudets henleggelse kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra dette brevet er mottatt, se vedlagte orientering.

Vennlig hilsen,

Sunniva Ørstavik,
likestillings- og diskrimineringsombud.