11/2108: Ikke grunn til videre behandling av klagesaken mot Lille Malinas

Det er virksomheten som er pliktsubjektet etter loven. Lille Malinas driver ikke lenger næring i dette lokalet. Ombudet rettet en henvendelse til klager med spørsmål om han ønsket å opprettholde klagen på Lille Malinas i de nye lokalene, men har ikke fått svar innen fristen. Ombudet finner derfor ikke grunn til videre behandling av klagesaken mot Lille Malinas.

Saksnummer: 11/2108
Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Dato for uttalelse: 9. november 2012

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 5. oktober 2011. Det fremgår av klagen at inngangspartiet til Lille Malinas kafe er utformet slik at bevegelseshemmede ikke kommer inn i lokalene til virksomheten.

Lille Malinas har opplyst at de har flyttet fra Kongegata 20. Ombudet er tilsendt kopi av adresseendring.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets vurdering

Det følger av forarbeidene til diskrimineringsombudsloven at ombudet i særlige tilfeller kan avslutte en sak uten en realitetsavgjørelse, selv om saken først er tatt til behandling, jf. Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) side 100. Ombudet gis en
skjønnsmessig adgang til å henlegge saken dersom det viser seg at det ikke er grunn til videre behandling av den.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) § 9 tredje ledd om universell utforming lyder:

«Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.»

Følgelig er det virksomheten som er pliktsubjektet etter loven, og ikke utleier eller eier av lokalet/bygningen. DTL legger videre opp til en individuell klagerett på en bestemt virksomhet. I denne saken har klager klaget inn Lille Malinas i Kongegata 20. Da Lille Malinas ikke lenger driver næring i dette lokalet, rettet ombudet en henvendelse til klager med spørsmål om han ønsket å opprettholde klagen på Lille Malinas i de nye lokalene. Svarfrist ble satt til
7. november 2012. Ombudet har ikke fått noen tilbakemelding fra klager, og finner derfor ikke grunn til videre behandling av klagesaken mot Lille Malinas.

Konklusjon

Saken henlegges.

Klageadgang

Likestillings- og diskrimineringsombudets henleggelse kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra klager har mottatt dette brevet, se vedlagte orientering.

Oslo, 09.11.2012
Sunniva Ørstavik,
likestillings- og diskrimineringsombud.