Kvotering av kvinnelig brannkonstabel

En kvinnelig brannkonstabel ble tatt ut til å delta på befalskurs, og en fagforening klaget. Den mente en mann var blitt forbigått ved uttaket. Fagforeningen viste til opplæringsplanen for kommunens feie- og brannvesen og hvilke stillingskategorier som skulle prioriteres ved opptak til dette kurset.

Arbeidsgiver argumenterte med at brannvesenet er svært mannsdominert og at det derfor må arbeides målrettet og langsiktig for å rekruttere kvinner. I en slik situasjon er det nødvendig med positive særtiltak rettet mot kvinner.

Likestillingsombudet sa seg enig i behovet for en bedre kjønnsfordeling. Hun poengterte også at kvinnen var kvalifisert for kurset. Likestillingsombudet kom likevel til at opptaket var i strid med likestillingsloven. Til grunn for sin avgjørelse la hun at kvinner og menn må være tilnærmet like godt kvalifisert for at positiv særbehandling kan brukes når det gjelder utdanning. Likestillingsombudet mente at den mannlige søkeren var vesentlig bedre kvalifisert enn kvinnen.

Arbeidsgiver anket avgjørelsen til Klagenemnda for likestilling. Nemnda kom til samme konklusjon som Likestillingsombudet.

Saksnummer: 1996/129
Emne: kvotering, opptak, kurs
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 6.0