En mann ønsket veiledning om hva slags kriterier som legges til grunn ved kjønnskvotering av stipendiatstillinger. Bakgrunnen for spørsmålet var et inntrykk av at man ikke tar hensyn til kjønnsfordelingen innenfor det aktuelle fagområdet når man iverksetter kvoteringstiltak.

Når det gjelder stipendiatstillinger er det kjønnsfordelingen innen den aktuelle stillingskategorien på fagområdet som er utgangspunktet. Vurderingen skal foretas lokalt, ikke sentralt.

Kjønnskvotering til stillinger ved universiteter og høgskoler er regulert i universitetsloven. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har det formelle ansvaret for veiledning i forhold til universitetsloven. Ombudet henviste derfor klager til KUF for eventuell videre veiledning.

Saksnummer: 1999/087
Emne: :kvotering, stipendiat
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0