Saken gjaldt i alt fire deltidsstillinger som hjelpepleier ved et sykehjem. En mann søkte alle stillingene, og mente seg forbigått av de fire kvinnene som ble ansatt.

Arbeidsgiver anså de fire kvinnene for å ha bedre realkompetanse enn den mannlige søkeren, og viste til at to av dem hadde arbeidet i tilsvarende stillinger, mens de to andre hadde erfaring fra pleiesektoren i kommunen. Den mannlige søkeren hadde erfaring som kjøkkenassistent, noe arbeidsgiver ikke oppfattet som relevant erfaring til stillingene. Arbeidsgiver mente videre at den mannlige søkeren ikke hadde de nødvendige personlige egenskapene for stillingene.

Likestillingsombudet mente arbeidsgiver hadde godtgjort at de kvinnelige ansatte hadde bedre kvalifikasjoner enn den mannlige søkeren, og at saken derfor ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 1998/216
Emne: forbigåelse, kvalifikasjoner, hjelpepleier
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.2