NAF tilbød mekkekurs og sikkerhetskontroll for kvinnelige medlemmer.

Tilbudet gjaldt den 8 mars, den internasjonale kvinnedagen. En mann mente dette var i strid med likestillingsloven. Ombudet la til grunn at tilbudet innebar en forskjellsbehandling av kvinner og menn. Slike tilbud vil være i strid med likestillingsloven med mindre det dreier seg om forskjellsbehandling som fremmer likestilling mellom kjønnene i samsvar med likestillingslovens formål. Etter en konkret vurdering kom Ombudet til at de aktuelle tilbudene til de kvinnelige medlemmene på sikt ville være egnet til å fremme likestilling mellom kvinner og menn innenfor en mannsdominert organisasjon. Ved tidligere kurs som hadde vært åpne for begge kjønn hadde det stort sett bare vært mannlige deltakere. Ombudet pekte dessuten på at også menn hadde adgang til mekkekurs og at sikkerhetskontroller generelt var åpne for menn. Klagenemnda kom til samme resultat som Ombudet.

Saksnummer: 1999/010
Emne: mekkekurs, kvinner, NAF
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0