I Regjeringens utjamningsmelding (St. meld. nr. 50 1998-99) og påfølgende spørsmål i Stortingets spørretime kom det fram at sosialministeren går inn for å endre folketrygdlovens regler om fastsettelse av uføregrad for personer som er deltidsarbeidende. I dag får ektefeller og samboere som er deltidsarbeidende på uføretidspunktet sin uførhetsgrad fastsatt etter en todelt vurdering. Det tas både hensyn til hvor mye av det inntektsgivende arbeidet de kan utføre, og til hvor mye husarbeid de kan utføre. Når evnen til å utføre husarbeid trekkes inn i vurderingen blir uførhetsgraden ofte satt lavere enn den ellers ville blitt. Lavere uførhetsgrad fører i sin tur til lavere pensjon. Regjeringens forslag innebærer at alle som har rett til sykepenger etter folketrygden skal bli vurdert som helt yrkesaktive ved fastsettelse av uføregraden.

I et brev til statsråden sa Ombudet enig i at dagens regler faktisk virker kjønnsdiskriminerende, og uttrykte glede over de foreslåtte endringene. Ombudet påpekte imidlertid behovet for regler som sikrer at personer med lavere eller ingen inntekt blir vurdert som helt yrkesaktiv dersom det er sannsynlig at vedkommende etter hvert ville ha deltatt i yrkeslivet dersom uførheten ikke hadde oppstått. Ombudet tok videre til orde for å oppheve skillet mellom samboende/ektefeller og enslige. Etter Ombudets syn vil det beste være å innføre en hovedregel for alle som går ut på at uførhetsgraden fastsettes ut fra hvor mye evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er redusert, med mindre det er usannsynlig at vedkommende ville deltatt i inntektsgivende arbeid dersom uførheten ikke hadde inntrådt.

Sosialministeren viste i sitt svar til Likestillingsombudet at Utjamningsmeldinga skal behandles i Stortinget i løpet av våren. Hun sa seg enig i prinsippet om at tilknytningen til arbeidslivet på uførhetstidspunkt ikke alene skal avgjøre uførhetsgraden, for øvrig tok hun Ombudets synspunkter til etterretning.

Saksnummer: 1999/205
Emne: offentlige myndigheter og regelverk
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0