Saksnummer: 00/16 KAG
En fagorganisasjon ønsket en vurdering av lønnsfastsettelsen for fagarbeidere. Ifølge foreningen var fagarbeidere i kvinnedominerte grupper lønnet lavere enn mannsdominerte grupper. Foreningen hadde fremmet krav om likelønn i de lokale forhandlingene, men uten å nå fram.

Likestillingsombudet redegjorde for lovens bestemmelser om arbeid av lik verdi og om likelønnsbegrepet. Ombudet påpekte at sammenlikninger av arbeid kan skje både innenfor en og samme faggruppe og på tvers av faggrenser. Det siste er imidlertid med omfattende og komplisert, og Ombudet anbefalte bruk av et arbeidsvurderingssystem i slike tilfeller.

Likestillingsombudet er klar over at kvinnedominerte yrker gjennomgående er lavere lønnet enn mannsdominerte yrker. Spørsmålet er om de utfører arbeid av samme verdi. De aktuelle yrkesgruppene er alle fagarbeidere. Det er imidlertid ikke alene avgjørende. Andre momenter kan være hvorvidt fagbrev er nødvendig for stillingen, ansvarsforhold og arbeidsoppgaver. For å avgjøre om det utføres arbeid av lik verdi må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Likestillingsombudet konkluderte derfor med at hun ikke på et generelt grunnlag kan ta stilling til om avlønningen av de kvinnedominerte gruppene er i strid med likestillingsloven. Samtidig understreket hun at arbeidsgiver har en plikt til å fastsatte lønn i overensstemmelse med likebehandlingsreglene, og at dette kravet gjelder uavhengig av tariffavtaler. Ombudet ba foreningen om å ta kontakt dersom den ønsket å gå videre med problemstillingen.

Saksnummer: 2000/016
Emne:
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 5.0,  § 3.0