En organisasjon klaget til Ombudet. Den hevdet en kvinne var blitt diskriminert ved et sosialkontor. Ifølge organisasjonen hadde kvinnen blitt nektet sosialhjelp, med den begrunnelse at kvinnen kunne ha vært i arbeid dersom hun tok av seg hodeplagget. Sosialkontoret bestred påstanden og mente bakgrunnen for avslaget var at kvinnen ikke hadde vært tilstrekkelig aktiv på arbeidsmarkedet. Kontoret viste blant annet til at kvinnen hadde avslått tilbud om stillinger der hodeplagg kan benyttes, og at hun ikke ønsket å arbeide med rengjøring.

Likestillingsombudet konstaterte at partene var uenige om sakens faktum, og at ingen av partene hadde framlagt dokumentasjon som kunne underbygge argumentene. Ombudet kunne derfor ikke konkludere i forhold til eventuell overtredelse av loven. Ombudet oppfordret imidlertid sosialkontoret til å være oppmerksom på de særskilte problemer innvandrerkvinner møter på arbeidsmarkedet.

Saksnummer: 1999/154
Emne: arbeidsantrekk
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0