En mann skrev til Ombudet for å orientere om sine erfaringer med å være eneforsørger.

Mannen hadde den daglige omsorgen for to barn etter samlivsbrudd. Ifølge mannen møtte han fra det offentlige apparat liten forståelse for at han som mann hadde omsorgen for barna. Han reagerte på at ulike støtteordninger var innrettet på at det er moren som er omsorgsperson. Mannen sendte ved en informasjonsfolder fra et offentlig støttetiltak som gir tilbud til foreldre som har eneansvaret for barn. I folderen ble tilbudene presentert som jentetreff mm. Mannen påpekte at også menn som får eneansvar for barna har behov for å drøfte situasjonen med likesinnede.

Likestillingsombudet tok den aktuelle brosyren opp med avsender og gjorde oppmerksom på at ordbruken virket lite inkluderende overfor menn, og oppfordret avsender til å utforme en ny folder hvor tilbudet rettes til enslige forsørgere av begge kjønn.

Saksnummer: 1999/241
Emne:
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0