På initiativ fra Barne- og familieministeren redegjorde Likestillingsombudet for problemstillinger knyttet til skatteetatens registeringsrutiner. Saker knyttet til dette har versert hos Likestillingsombudet i en årrekke.

Bakgrunnen for problemstillingen er skattelovens bestemmelser om sambeskatning av ektefeller som gjør det nødvendig å behandle ektefellers ligning samlet. Av den grunn oppbevares ektefellers saksmapper samlet og det velges en referanseperson i forhold til arkivering og saksbehandling. Skatteetaten har valgt mannens personnummer som referansenummer. Det fører til at kvinner som henvender seg til likningskontoret vedrørende sin egen likning i mange tilfeller blir bedt om å oppgi ektemannens personnummer. Likningsmyndighetenes registreringsrutiner få også konsekvenser for andre offentlige organers rutiner. Likestillingsombudet har blant annet mottatt en klage på Statistisk Sentralbyrå som henter sine personopplysninger fra skatteetatens register.

Mange kvinner reagerer negativt på at de er registrert under sin mann, og Likestillingsombudet har konkludert med at registreringspraksisen er i strid med likestillingsloven. Når det gjelder partnere har skattemyndighetene en annen praksis. De blir registrert på den eldstes fødselsdato. Likestillingsombudet mener samme praksis bør innføres overfor ektefeller, men har så langt ikke fått gehør hos skattemyndighetene. Skattemyndighetene framholder ressursproblemer som årsak til at man ikke ønsker å endre rutinene.

Saksnummer: 2000/170
Emne: registrering
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0