En mann ville vite hva Likestillingsombudet mener om verneplikten. Etter Likestillingsombudets oppfatning bør kvinner og menn likestilles når det gjelder verneplikt.

Likestillingsloven forbyr forskjellsbehandling av kvinner og menn. Det er i konflikt med vernepliktsloven som bare pålegger menn å utføre verneplikt. Dette ble diskutert da likestillingsloven ble vedtatt, men det ble ikke forelslått noen endringer i vernepliktsordningen. Likestillingsloven er en generell lov, og må vike for bestemmelser i vernepliktsloven som er en særlov på sitt område. Det må altså lovendring til for å endre rettstilstanden.

I forbindelse med utredningen fra Forsvarspolitisk utvalg "Et nytt forsvar" skal ulike aspekter ved verneplikten, herunder likestilling, vurderes. Langtidsplanen for Forsvaret skal etter planen legges fram for Stortinget i februar 2001. Likestillingsombudet har bedt Forsvarsdepartementet om en orientering om saken.

Saksnummer: 2000/200
Emne: verneplikt
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0