I forbindelse med omorganiseringen i politidistriktene foreslo regjeringen at antallet politidistrikter ble redusert fra 54 til 28. Som følge av dette skal politimesterstillingene lyses ut. Bare fast tilsatte politimestere vil få anledning til å søke på stillingene.

Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten mente dette ville føre til at bare menn får muligheten til å søke de ledige stillingene. Hovedverneombudet foreslo derfor at også konstituerte politimestere burde få adgang til å søke stillingene.

Blant de 15 konstituerte politimestrene er det bare en kvinne. Likestillingsombudet mente derfor at det ikke var grunnlag for å hevde at kvinner ble stilt dårligere enn menn ved å utelukke de konstituerte politimestrene fra søkermassen.

Derimot påpekte Likestillingsombudet at offentlige myndigheter skal legge forholdene til rette for likestilling mellom kjønnene og at politiet selv har utarbeidet handlingsplaner for likestilling der man poengterer behovet for flere kvinner i lederstillinger. Med bakgrunn i denne målsettingen ville det vært ønskelig at man åpnet for søknader fra andre enn de faste politimestrene.

Saksnummer: 2001/116
Emne: kriterier
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.2,  § 3.0