En høgskole ansatte en mann i et vikariat som administrativ leder. En kvinnelig søker viste til at det i utlysningsteksten ble opplyst at kvinner ville bli foretrukket ved tilnærmet like kvalifikasjoner. Kvinnen mente hun var minst like godt kvalifisert som mannen.

Likestillingsombudet kom til at både mannen og kvinnen var godt kvalifisert. Kvinnen stilte sterkest til forhold til utdanning, mens mannen var en sterkere kandidat både når det gjaldt erfaring og de øvrige kvalifikasjonene. Han hadde i tillegg mulighet til å fungere raskt i stillingen. Samlet sett framsto mannen som den best kvalifiserte, og Likestillingsombudet kom til at ansettelsen ikke var i strid med loven.

Samtidig understreket Likestillingsombudet at det ville vært fullt forsvarlig om høgskolen hadde valgt å ansette kvinnen med begrunnelse i positiv særbehandling. Det ligger imidlertid utenfor Likestillingsombudets myndighetsområde å ta stilling til om ansettelsen var i strid med Hovedavtalens bestemmelser om positiv særbehandling.

Saksnummer: 2000/201
Emne: lederstilling, positiv særbehandling
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.0