Saken gjaldt ansettelse som mellomleder ved en skole der en kvinnelig søker mente seg forbigått. Hun mente arbeidsgiver hadde lagt feil premisser til grunn ved ansettelsen ved at hennes ledererfaring ikke var tillagt vekt. Ifølge kvinnen var hennes ledererfaring utelatt i referatene fra jobbintervjuet.

Arbeidsgiver bestred påstanden og hevdet at referatet var en korrekt gjengivelse av samtalen. Etter nærmere undersøkelser fikk ikke Likestillingsombudet bekreftet at intervjureferatene var feil. Klager var ikke selv sikker på at hun hadde nevnt sin ledererfaring på intervjuene.

Da Likestillingsombudet for øvrig oppfattet de to kandidatene som tilnærmet like godt kvalifiserte til stillingen, konkluderte Ombudet med at det ikke var lagt vekt på kjønn ved ansettelsen.

Ansettelsen var altså ikke i strid med likestillingsloven. Likestillingsombudet påpekte imidlertid at arbeidsgiver i utlysningsteksten opplyste om at kvinner ville bli foretrukket dersom de stod kvalifikasjonsmessig likt. Ombudet beklaget at skolen ikke hadde benyttet seg av kvotering i den aktuelle saken.

Saken ble klaget inn for Klagenemnda for likestilling, som kom til samme resultat som Ombudet. Nemnda sluttet seg i all hovedsak til Likestillingsombudets begrunnelse og konklusjon. Nemnda kom også til at begge kandidatene var godt og tilstrekkelig kvalifisert til stillingen som mellomleder. Det å legge avgjørende vekt på inntrykk fra intervju, var et klart saklig og kjønnsnøytralt kriterium. Etter det opplyste hadde kandidatene blitt stilt omtrent de samme spørsmålene, og de fire personene som deltok ved intervjuet var enige i den vurdering som ble lagt til grunn. Det var i denne sammenheng ikke av betydning hva notatene fra intervjuene ble kalt eller om notatene gav et fullt ut dekkende bilde av hva som ble sagt.

Saksnummer: 2000/156
Emne: Kvalifikasjoner, intervju, kvotering
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.0