En organisasjon ønsket å hedre to av sine medlemmer, en kvinne og en mann, og sendte derfor en søknad om Kongens fortjenestemedalje.
Mannen fikk tildelt medaljen, men kvinnens søknad ble avslått fordi hun ikke oppfylte kravet om 40 års tjenestetid.

Likestillingsombudet ble bedt om å vurdere om kravet om 40 års tjenestetid var i strid med likestillingsloven.
Etter Ombudets syn vil kravet om 40 års tjenestetid virke slik at kvinner stilles dårligere enn menn. Kvinner ville på grunn av barnefødsler og omsorg for barn ofte få kortere eller lengre avbrekk fra arbeidslivet. Kvinner vil dermed ha vanskeligere enn menn for å kunne oppfylle kravet om 40 års tjenestetid.

Ombudet ønsket en redegjørelse for praksis når det gjaldt unntak fra kravet om 40 års tjenestetid. Slottets syn var at kravet om 40 års tjeneste ikke var absolutt og kunne i i noen grad fravikes. Unntaket ble oftest benyttet i forbindelse med påskjønnelser innen for eksempel kunst, kultur, vitenskap og sosialt arbeid. Etter at Slottet mottok mer omfattende opplysninger om kvinnens innsats ble avgjørelsen omgjort, og kvinnen fikk tildelt medaljen.

Siden saken løste seg til fordel for klager, ble saken avsluttet.
Ombudet ønsket likevel å påpeke viktigheten av at kravet om 40 års tjenestetid må praktiseres lempelig slik at man unngår urimelige resultater.

Saksnummer: 2000/215
Emne: Kongens fortjenestemedalje, avslag
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.2,  § 3.0