Likestillingsloven har gjennomgått 334 ACE-hefter og konkluderer med at de fleste av dem, i alt 207 hefter, er i strid med likestillingsloven § 7. Likestillingsombudet har bedt om at alle ACE-læremidler som det er merknader til tas ut av bruk, eventuelt at læremidlene endres slik at de blir i overensstemmelse med likestillingsloven.

Høsten 2000 konkluderte Likestillingsombudet med at en del ACE-læremidler ikke bygger på likestilling mellom kjønnene. I Ombudets avgjørelse ble det særlig vist til uttalelser i læremidlene i samfunnsfag for 4. og 10. klassetrinn. Flertallet i Klagenemnda for likestilling var enig med Ombudet, og Nemnda nedla forbud mot å bruke de aktuelle læremidler i skolen.

Som følge av Nemndas avgjørelse, fant Ombudet det nødvendig å vurdere samtlige ACE-læremidler for 1. til 6. klasse, samt enkelte hefter for 7. klasse. Ved gjennomgangen har Ombudet først og fremst sett etter hvordan kvinner og menn blir fremstilt. Etter Ombudets syn tilfredsstiller ikke heftene likestillingslovens krav. Læremidlene har en gjennomgående fremstilling av kvinner og menn som grunnleggende forskjellige. Det gjelder både deres evner, personlighet og hvilke roller de skal ha i barnas liv. Innenfor familien er far overordnet mor, og han har ansvar for oppdragelsen av barna. Far fortjener respekt som leder, mens mor fortjener omtenksomhet og kjærlighet som mor. Sett hver for seg er ikke hver enkelt tekst eller det enkelte bildet nødvendigvis i strid med likestillingsloven § 7. Det er imidlertid ikke avgjørende. Det avgjørende er hvordan kvinner og menn, jenter og gutter, blir framstilt i læremidlene sett under ett.

Morgendagens skole har valgt å ikke påklage avgjørelsen til Klagenemnda for likestilling, og en del skoler har valgt å avslutte bruken av ACE-læremidlene.

Morgendagens skole har gått inn i en dialog med Ombudet, og det er satt i gang en prosess som innebærer at læremidlene endres slik at likestillingslovens bestemmelser i fremtiden overholdes. Denne prosessen er ikke avsluttet pr. august 2002.

Saksnummer: 2001/119
Emne: Læremidler, likestilling
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 7.0