En kvinne klaget til Likestillingsombudet fordi hun mente seg forbigått ved ansettelse av konsulenter/førstekonsulenter til et arkiv i en offentlig etat. Etaten utlyste en del faste stillinger samt engasjementer som førstekonsulent/konsulenter til arkivet. 13 søkere ble innkalt til intervju og ni ble innstilt til stillingen. Kvinnen ble innstilt sist, og hun mente dette kunne ha en sammenheng med at hun på det tidspunktet var gravid. Hun mente seg bedre kvalifisert enn flere av de som ble innstilt foran henne.

Den offentlige etaten avviste at kvinnens graviditet hadde vært et tema ved innstillingen eller ved behandlingen i tilsettingsrådet. Ved innstillingen ble det lagt vekt på faglige kvalifikasjoner samt egnethet til stillingen. I den endelige vurderingen ble det lagt avgjørende vekt på å innstille søkere som hadde godtgjort at de kunne og ville bygge et godt arbeidsmiljø fremfor søkere hvor dette ikke var like tydelig.

Likestillingsombudet konkluderte med at den offentlige etaten ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven ved ansettelse av konsulenter/førstekonsulenter til arkivet. Ombudet kunne ikke se at det forelå noen forskjellsbehandling i forhold til søkernes formelle kvalifikasjoner, sett i lys av utlysningsteksten. Både kvinnen og de andre som ble innstilt var kvalifisert til stillingene. Etter det Ombudet kunne se, var det heller ingen andre holdepunkter for å tro at kvinnen var blitt forskjellsbehandlet. Vurderingene av den personlige egnetheten av hver enkelt søker var bygd opp på noenlunde samme måte, og de innstilte søkerne ble vurdert etter de samme kjønnsnøytrale kriterier.

Saksnummer: 2002/393
Emne: graviditet, forbigåelse, ansettelse, arkiv
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2