En mann klaget til Likestillingsombudet over bestemmelsen i barneloven § 6 og muligheten for Fylkestrygdekontoret til å reise sak om hvem som er mor til et barn. Ifølge bestemmelsen har Fylkestrygdekontoret kompetanse til på eget initiativ å reise farskapssak for domstolene, mens det ikke ser ut til å ha samme kompetanse i saker om morskap etter bestemmelsen.

Mye av begrunnelsen for regelen i barneloven er at det offentlige skal kunne reise sak om nedstamming i forhold til betaling av barnebidrag. Dette vil stort sett ha aktualitet overfor mulige fedre. Fylkestrygdekontoret opplyser imidlertid at det også er mulighet for å reise morskapssak etter bestemmelsen i barneloven dersom man finner at det foreligger særlige grunner til det.

Enhver har også mulighet til å reise sak om nedstamming etter tvistemålslovens regler. Reglene i tvistemålsloven kapittel 29 gjelder både for kvinner og menn, og man er derfor ikke avskåret fra selv å prøve en morskapssak for domstolene.

I den konkrete saken konkluderte Ombudet med at det ikke forelå en forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven. Ombudet hadde ingen myndighet til å overprøve Fylkestrygdekontorets vurdering av om det forelå særlige grunner.

Saksnummer: 2002/327
Emne: farskap, morskap, barneloven
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0