En mann klaget til Likestillingsombudet fordi et firma tok ulik pris for bruk av urinal og bruk av vannklosett på et offentlig toalett. Bruk av urinalen var gratis, mens man måtte betale for å benytte vannklosettet. Klager mente dette var diskriminerende ovenfor kvinner, fordi det bare var menn som kunne bruke urinalen, mens kvinnene måtte benytte vannklosettet.

Likestillingsombudet henvendte seg til firmaet som hadde ansvaret for drifting av toalettene, og fikk opplyst at urinalen var ment å være et unisextoalett. Toalettet var utformet med et hull i gulvet, slik at det var mulig både for kvinner og menn å benytte seg av det. Firmaet hadde også informasjon om at kvinner faktisk benyttet urinalen på tilsvarende toaletter i andre byer.

Likestillingsombudet konkluderte med at den ulike prisen ikke var i strid med likestillingsloven. Ombudet la til grunn at urinalene var utformet slik at det var mulig både for kvinner og menn å benytte disse. Begge kjønn hadde derfor samme valgmulighet med hensyn til om de ønsket å betale for toalettbesøket eller ikke. Saken ble klaget videre til Klagenemnda for likestilling, som kom til samme resultat som Ombudet.

Saksnummer: 2002/360
Emne: priser, toalett
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0