En kvinne klaget til Likestillingsombudet fordi hun hadde fått avslag på søknad om konsesjonsfri produksjon. Begrunnelsen for avslaget, var at ektefeller i henhold til lov om regulering av erversmessig husdyrhold blir sett på som en produsent.

Dersom kvinnen ikke hadde vært gift med en som allerede drev konsesjonspliktig husdyrproduksjon, ville hun blitt vurdert som en selvstendig produsent. Regelverket gir uttrykk for at ektefeller som eier og driver hver sin eiendom anses for å ha driftsfellesskap og derfor blir behandlet som en driftsenhet i husdyrkonsesjonssammenheng. Årsaken til dette er at man ønsker å hindre omgåelser av konsesjonsbestemmelsene.

Likestillingsombudet mente praktiseringen av husdyrkonsesjonsloven i denne saken ikke var i strid med likestillingsloven. Ombudet uttalte at landbruket er et yrke dominert av menn, noe som betyr at et regelverk som i utgangspunktet kan virke kjønnsnøytralt, ved praktisering likevel kan slå kjønnsskjevt ut. Det er imidlertid slik at det vil være tilfeldig hvem av ektefellene eller samboerne som erverver en landbrukseiendom først. Kvinner og menn behandles derfor likt i så måte.

Saksnummer: 2002/061
Emne: jordbruk, landbruk, driftsenhet, konsesjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.2