Et firma søkte etter en "effektiv dame på kontoret" til en deltidsstilling.

Likestillingsombudet konkluderte med at stillingsannonsen var i strid med likestillingsloven. Stillinger kan kun lyses ledig for det ene kjønn dersom det foreligger en åpenbar grunn for det. Kravet til åpenbar grunn forstås slik at det må foreligge en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingenes innhold. Ombudet kunne ikke se at det forelå noen åpenbar grunn til at det bare var kvinne som kunne inneha denne stillingen.

Saksnummer: 2002/164
Emne: stillingsannonse, kontordame
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1