En kvinne klaget til Likestillingsombudet over sin lønnsplassering. Kvinnen sammenlignet seg med en mannlig kollega som hun mente utførte arbeid av lik verdi. Kvinnen var innplassert i stilling som seniorsekretær, mens mannen var innplassert i stilling som spesialkonsulent. Begge arbeidet i informasjonsavdelingen under samme leder, og begge arbeidet med web. Mannen ble imidlertid avlønnet 11 lønnstrinn høyere enn henne, og kvinnen mente lønnsulikheten var begrunnet i kjønn.

Arbeidsgiveren bestred at de to arbeidstakerne utførte likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Det ble hevdet at den mannlige arbeidstakeren hadde et særlig ansvar for utvikling av nettsider. Dette medførte at han også hadde et opplærings- og oppfølgningsansvar i form av å være brukerkontakt. Kvinnen arbeidet i hovedsak med veven, uten tilsvarende ansvar. Hun hadde i tillegg en del kontortekniske oppgaver ved behov.

Likestillingsombudet konkluderte med at den ulike avlønningen ikke var i strid med likestillingsloven § 5. Det avgjørende for Ombudet var om stillingene fremsto som like med hensyn til arbeidsoppgaver og ansvar. Ombudet pekte på at til tross for at stillingene hadde et felles kjerneområde knyttet til arbeidet med veven, var ulikhetene i ansvar så fremtredende at arbeidet ikke kunne klassifiseres som arbeid av lik verdi.

Saksnummer: 2002/235
Emne: likelønn, lønn, ulik verdi
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 5.0