En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet fordi hun mente domstolene forskjellsbehandlet kvinner og menn. Bakgrunnen for klagen var at hun mente at hun ble dårlig behandlet i en arbeidstvistsak. Etter hennes mening var det vanskelig å tro at en mann ville blitt behandlet på samme måte i rettssystemet.

Likestillingsombudet har ingen myndighet til å overprøve domstolenes måte å behandle partene i en sak på. Dette følger av maktfordelingsprinsippet, som i korthet går ut på at forvaltningen ikke kan kontrollere domstolene. Ombudet påpekte imidlertid at domstolene likevel er forpliktet til å følge likestillingsloven, både som etat og ved utøvelsen av sitt virke som dømmende makt. Det vil si at domstolene ikke skal forskjellsbehandle kvinner og menn. Likestillingsloven § 1a pålegger offentlige myndigheter samt arbeidsgivere til å arbeide for likestilling. Dette er en bestemmelse som også gjelder for domstolene.

Saksnummer: 2002/321
Emne: oppsigelse, domstol, dom, forskjellsbehandling
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 1.0