En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet i forbindelse med at hun skulle ut i fødselspermisjon. Hun arbeidet i staten, og ventet å få et lønnsopprykk ved lønnsoppgjøret samme år. Hun var imidlertid redd dette lønnsopprykket ikke skulle komme henne til gode før hun var tilbake fra permisjon.

Likestillingsombudet informerte om at de lokale lønnsforhandlinger i staten har virkning fra 1. september. Dersom man får et lønnstillegg i det lokale oppgjøret, vil tillegget ha virkning fra denne datoen selv om man er ute i permisjon. Lønnen blir etterbetalt når lønnsoppgjøret er ferdig behandlet.

Ombudet viste også til at Fellesbestemmelsene § 11 sier at en arbeidstaker under permisjon med lønn skal utbetales den lønn vedkommende til enhver tid har krav på i sitt tilsettingsforhold. Det betyr at arbeidstakeren under permisjonen som hovedregel er sikret samme lønn som hun ville hatt om hun hadde vært i arbeid. Videre går det fram at dersom det skjer endringer i stillingens lønn under permisjonstiden som følge av ansiennitetsopprykk eller lønnsrevisjon, utbetales den endrede lønnen fra samme tidspunkt.

Saksnummer: 2002/278
Emne: fødselspermisjon, lønnstillegg, lokale forhandlinger
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0