Aleneforeldreforeningen henvendte seg til Likestillingsombudet for å be om en vurdering av de nye bidragsreglene i forhold til likestillingsloven. Organisasjonen mente at bidragsmottakerne, som oftest er kvinner, ville komme dårligere ut økonomisk etter de nye reglene.

Ombudet mente ordningen så langt fremsto som kjønnsnøytral. Slik Ombudet har forstått, skal man ved det nye bidragssystemet ta utgangspunkt i hva det faktisk koster å forsørge barn. Disse utgiftene skal så fordeles forholdsmessig mellom foreldrene etter inntekt, samt under hensyntagen til bidragspliktiges samvær. Ombudet fant heller ikke grunnlag for å si at beregningen og de momenter man bruker for å fastsette bidraget fremstår som kjønnsdiskriminerende. Ombudet var imidlertid kritisk til bruk av den såkalte kostnadsmodellen, jfr høringsuttalelsen.

At de nye beregningsreglene for bidrag vil føre til at en del bidragsmottakere få et vesentlig lavere bidrag, mente Ombudet var en uunngåelig konsekvens av at begge foreldrenes inntekt skal legges til grunn ved beregningen. Denne endringen i reglene har Ombudet støttet i sin høringsuttalelse, ut fra hensynet til likestilling. Et poeng her er at bidraget skal være et reelt bidrag til forsørgelse av barnet, og ikke et bidrag til mor.

Likestillingsombudets høringsuttalelse er fra 1999, og finnes i sin helhet under linken "høringsuttalelser".

Saksnummer: 2002/310
Emne: barnebidrag, mødre, barneloven
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0