Et barnehjem søkte etter mannlige miljøterapeuter som ønsket å jobbe med belastede barnehjemsbarn. Grunnen til at barnehjemmet søkte etter mannlige medarbeidere, var barnehjemmets behov for flere mannlige rollemodeller. Flertallet av barnehjemmets beboere var gutter i alderen 8-12 år, som for en stor del var relasjonsskadde i forhold til kontakt med menn, samt at de hadde kvinnefiendtlige holdninger. På utlysningstidspunktet hadde barnehjemmet kun en mannlig ansatt, og hadde dermed behov for flere.

Likestillingsombudet konkluderte med at stillingsutlysningen ikke var i strid med likestillingsloven. Likestillingsloven sier at stillinger kun kan lyses ledig for et kjønn dersom det er åpenbare grunner til det. Vilkåret om åpenbar grunn tolkes strengt. I praksis er imidlertid behov for rollemodeller ved omsorg for barn blitt godtatt som åpenbare grunner. Sett i forhold til beboerne på hjemmet og deres relasjoner til kvinner og menn, fremsto det for Ombudet som åpenbart at det var behov for mannlige medarbeidere.

Saksnummer: 2002/131
Emne: stillingsutlysning, miljøterapeut, barnehjem, rollemodell
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1