En kvinne som hadde avtjent militærtjeneste, ble etter denne tjenesten overført til politireserven. Da det på et senere tidspunkt skulle arrangeres kurs for politireserven, fikk kvinnen beskjed om at hun ikke kunne delta. Begrunnelsen for dette var at lov om tjenesteplikt i politiet § 1 kun gjelder menn.

Likestillingsombudet mente dette var en forskjellsbehandling av kvinner og menn i strid med likestillingsloven. Ombudet hadde vanskelig for å se at det kunne foreligger noen saklig grunn til at kvinner ikke skal kunne få være med på kurset som arrangeres for politireservene. Politireserven består av vernepliktige som er blitt overført etter endt tjeneste. Det er bare menn som har verneplikt, men kvinner som ønsker å gjennomføre militærtjeneste, må underskrive en såkalt frivillighetserklæring. Dette medfører at de underlegges de lover og regler som gjelder for vernepliktig personell. Dette må da også gjelde de plikter som følger av å bli overført til politireserven.

Politidirektoratet bekreftet at ordlyden i loven om tjenesteplikt i politiet § 1 skal forståes slik at den omhandler både kvinner og menn. Dette innebærer at kvinner som overføres til politireserven, skal ha like plikter som menn etter loven. Kursene for politireservene skal følgelig være åpne for både kvinner og menn. Direktoratet ville derfor henvende seg til Justisdepartementet med anmodning om å endre ordlyden i lovteksten.

Saksnummer: 2002/276
Emne: politi, politireserve, verneplikt, kvinner
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0