Arrangøren av et dataarrangement handlet ikke i strid med likestillingsloven da de tok ulik pris for kvinner og menn for å delta på arrangementet.

Klager hevdet det måtte være i strid med likestillingsloven at deltakerprisen for menn var 200 kroner, mens 50 kroner for kvinner. Arrangøren påpekte at dette var et tiltak som indirekte fremmet andelen av kvinner i IT-bransjen, fordi formålet med forskjellsbehandlingen var å fremme likestilling ved å bidra til økt datainteresse blant jenter.

Likestillingsombudet uttalte at det var på det rene at ulik deltakerpris for kvinner og menn innebar en forskjellsbehandling av kjønnene og at det ikke var adgang til å forskjellsbehandle kvinner og menn ut fra rene profitthensyn. Arrangøren påpekte imidlertid at de var en non-profit organisasjon som drev arrangementene ut fra idealistiske mål.

Likestillingsombudet uttalte at mannsdominansen innenfor dette samfunnsområdet lenge har blitt betraktet som et problem som det er ønskelig å gjøre noe med. Det har for eksempel blitt satt i verk mange tiltak innenfor skolen og universitetene for å øke jenters interesse for data og tilstøtende fag. Bakgrunnen for dette er at datateknologien har stor innflytelse både på det enkelte menneskes liv og på samfunnet som sådan. Det er derfor viktig at både kvinner og menn deltar i utviklingen av teknologien og at begge kjønn er i stand til å nyttiggjøre seg denne på noenlunde samme nivå. For å rette opp de forskjeller som eksisterer på dette samfunnsområdet er det behov for å særbehandle kvinner. Ombudet mente at en prisreduksjon ville bidra til at flere kvinner fattet interesse for dataarrangementene. Tiltaket var dermed egnet til å fremme likestilling og derfor lovlig. Ombudet påpekte til slutt at når målet om økt kvinneandel var oppnådd, måtte prisen settes opp igjen.

Saksnummer: 2002/100
Emne: Ulike priser for menn og kvinner
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.2,  § 3.0