En mann henvendte seg til Likestillingsombudet for å få Ombudets vurdering av utformingen av en stillingsannonse. Stillingene det dreide seg om, var en fysioterapistilling til en avdeling ved et sykehus. Avdelingen hadde 4 slike stillinger, og tre av disse var allerede besatt av kvinner. Vedkommende ønsket derfor å ta inn en oppfordring til menn om å søke i stillingsannonsen.

I sitt svar uttalte Ombudet at hun ikke godkjenner utlysningstekster på forhånd. Dersom det kommer inn en klage må Ombudet på vanlig måte innhente alle nødvendige opplysninger og ta stilling til lovligheten av annonsen. Dette er en helt generell regel begrunnet i at klager eller andre kan ha relevante opplysninger som ikke kommer fram i arbeidsgivers henvendelse til Ombudet på forhånd.

Likestillingsloven § 4 fastslår at en stilling ikke må lyses ledig for bare det ene kjønn med mindre det foreligger en åpenbar grunn for det. Utlysningen må heller ikke gi inntrykk av at arbeidsgiveren forventer eller foretrekker det ene kjønn til stillingen. På generelt grunnlag uttalte Ombudet derfor at dokumenterte behandlingsmessige forhold, for eksempel pasienters behov for pleiere av et bestemt kjønn, normalt godtas som en åpenbar grunn. Dersom det foreligger en slik grunn, kan arbeidsgiver utlyse stillingen bare for menn. Arbeidsgiver kan da også gjøre det mindre, og oppfordre menn til å søke. I et slik tilfelle kan arbeidsgiver naturligvis også legge vekt på kjønn i favør av menn ved selve ansettelsen.

Saksnummer: 2002/265
Emne: stillingsannonse, menn, fysioterapeuter,
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1