En kvinne hadde av familiære og sosiale årsaker, søkt arbeidsgiver om overflytting til et annet geografisk sted innen virksomheten. Hun fikk innvilget sin søknad, men ble forespeilet en betydelig lønnsnedgang fordi den nye jobben medførte mindre ansvar. Kvinnen henvendte seg til Likestillingsombudet for å få vite hvilke rettigheter hun hadde i en slik situasjon.

Likestillingsombudet viste til at likestillingsloven tar sikte på å beskytte kvinner og menn mot å bli forskjellsbehandlet. I lønnsaker betyr det at loven beskytter en kvinne eller en mann mot å motta mindre lønn enn en kollega av motsatt kjønn når arbeidene er av lik verdi, jfr § 5. Loven åpner derimot som hovedregel ikke for en rett til å bli forskjellsbehandlet, og man vil ikke kunne kreve høyere lønn enn hva arbeidet tilsier. Ombudet uttalte videre at likestillingsloven heller ikke medfører at arbeidsgiver har en plikt til å hjelpe sine arbeidstakere dersom deres privatliv er vanskelig. Ombudet henviste i denne sammenheng til arbeidsmiljølovens regler, og ba kvinnen ta kontakt med Arbeidstilsynet.

Saksnummer: 2003/142
Emne: arbeidsforhold, tilrettelegging, lønn
Klager:
Lovanvendelse: § 3.0,  § 5.0