En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om hvilke rettigheter hun hadde til bonus når hun hadde vært i fødselspermisjon.

Likestillingsombudet viste til flere tidligere behandlede saker vedrørende samme problemstilling, og ga dermed følgende oppsummering av Ombudets syn på problemstillingen:

- Dersom utbetalingene er å anse som generelle tillegg som ikke relateres til resultatet i noe bestemt år, skal ansatte i fødselspermisjon behandles likt som andre ansatte. Det skal altså ikke foretas noen avkorting for permisjonen i slike tilfeller.
- Dersom det derimot dreier seg om resultatbaserte bonussystemer har man krav på sin rettmessige del av bonusen beregnet ut fra hvor mye man faktisk har arbeidet og dermed bidratt til resultat.
- Kvinner har også krav på bonus for de ni ukene de er pålagt å være borte fra arbeidet i forbindelse med fødsel. Det er lovstridig å foreta avkorting for denne perioden. Det samme gjelder menn som tar ut fedrekvoten på fire uker.
- Personer i fødselspermisjon skal heller ikke behandles strengere enn arbeidstakere med annet fravær, for eksempel langtidssykemeldte.

Saksnummer: 2003/166
Emne: bonus, fødselspermisjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0