En trafikkskole henvendte seg til Likestillingsombudet og ba om en vurdering av om kravene som forskriften om øvingskjøring med motorvogn og om opplæring mv stiller til en daglig leder ved en kjøreskole er i strid med likestillingsloven. Forskriften krever at en daglig leder skal være fullt beskjeftiget ved skolen og delta i den praktiske og teoretiske opplæringen. Dette får blant annet den konsekvens at kvinner i fødselspermisjon forhindres i å være daglig leder ved en kjøreskole. Dette vil også gjelde mannlige ledere som tar permisjon.

Vegdirektoratet opplyste at begrunnet fravær over en kort periode ikke vil være problematisk, men at det var viktig å ta hensyn til skolens elever som blant annet skal sikres at den godkjente skolen fyller kravene.

Etter Likestillingsombudets mening ville det etter all sannsynlighet være i strid med likestillingsloven, dersom man praktiserer forskriften slik at kvinner får begrenset adgang til å arbeide som daglige ledere ved kjøreskoler. Ombudet viste til aktivitetsplikten i likestillingsloven § 1a og oppfordret direktoratet til å gjennomgår forskriften og praksis, og foreta de endringer som måtte være nødvendige for å bringe den i samsvar med likestillingsloven.

Saksnummer: 2002/350
Emne: kjøreskole, daglig leder, kvinne, fødselspermisjon
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0