En kvinne ble ansatt som direktør i en forening. Ved ansettelsen ble hun forespeilet ”konkurransedyktige vilkår”. Ved oppsigelse noen år senere ble hun bare tilbudt 6 ukers lønn etter fratreden. Kvinnen mente dette innebar at hun hadde fått dårligere vilkår i ansettelseskontrakten enn en mann i tilsvarende posisjon ville fått.

Likestillingsombudet valgte å henlegge saken etter Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling § 4, fordi den eventuelle forskjellsbehandlingen det ble klaget over, var opphørt. Kvinnen ble oppsagt fra direktørstillingen noen år tidligere.

Ombudet kunne valgt å behandle saken, dersom det fantes grunner til det. For å kunne vurdere saken i forhold til likestillingsloven, måtte imidlertid Ombudet hatt mer konkrete holdepunkter for at kvinnen var blitt tilbudt dårligere betingelser enn en mann i tilsvarende stilling i samme virksomhet. Ombudet kunne ikke behandle saken ut fra generelle oppfatninger om hvilke vilkår mannlige direktører ville fått, da det ikke finnes noen plikt for den enkelte bedrift om å ha visse vilkår med i sine arbeidskontrakter.

Saksnummer: 2003/008
Emne: oppsigelse, kompensasjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0