En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet vedrørende spørsmålet om arbeidstidsordningen for lærere innebærer forskjellsbehandling av kvinner og menn i strid med likestillingsloven. Lærerne har perioder i løpet av et skoleår hvor de mottar lønn men ikke har tilstedeværelsesplikt på skolen. Dette gjelder noen uker om sommeren, samt enkelte andre uker/dager i løpet av året. Den enkelte lærer står ikke fritt til å velge avviklingstidspunktene for denne avspaseringen, noe som kan føre til at man mister noe av denne tiden når man går ut i fødselspermisjon. Dette regelverket rammer i hovedsak kvinner, da kvinner fremdeles tar mesteparten av fødselspermisjonen.

På bakgrunn av en rekke henvendelser til Likestillingsombudet om denne problemstillingen, valgte Ombudet å komme med en generell uttalelse i saken.

Likestillingsombudet konkluderte med at det ikke er i strid med likestillingsloven at lærere ikke har anledning til å utvide fødselspermisjonene fordi de ”går glipp” av perioder uten tilstedeværelsesplikt i permisjonstiden. Ombudet viste til at det ikke bare er lærere som har fastlagte arbeidstidsordninger med ulik arbeidsbyrde til ulike årstider. Som eksempel nevnte Ombudet bruken av sommertid og vintertid i staten, samt at det i enkelte bransjer er vanlig at man i visse perioder arbeider utover normalarbeidsuken for å ha fri i romjul og hele påsken. For arbeidstakere i disse gruppene samt for lærere vil fødselspermisjoner slå mer eller mindre heldig ut, alt ettersom når man har termin.

Etter Ombudets mening må arbeidstakere som går ut i fødselspermisjon finne seg i at fødselstidspunktet kan medføre noen forskjeller som nevnt ovenfor. Ombudet er av den oppfatning at disse ulempene ikke er store nok til å si at ordningene er i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2002/236
Emne: fødselspermisjon, avspasering, lærere
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0