En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet fordi hun mente seg forskjellsbehandlet på grunn av sin graviditet og fødselspermisjon. Hun viste til en rekke forhold, blant annet at kontorpulten hennes ble ryddet da hun var sykemeldt under graviditet, manglende kontakt/oppfølgning fra arbeidsgivers side under sykemelding og at hun ikke fikk delta på kurs under svangerskapet.

Kvinnens arbeidsgiver hadde en annen opplevelse av saken, og bestred kvinnens versjon. Saken sto derfor hovedsakelig som påstand mot påstand og det var vanskelig for Ombudet å ta stilling til hvilken fremstilling av faktum som var korrekt. Ombudet uttalte imidlertid på generelt grunnlag at for at et forhold skal falle inn under likestillingsloven, må handlingen fra arbeidsgivers side normalt ha gitt seg utslag konkrete negative konsekvenser for arbeidstakeren. I så måte vil ytringer og negative holdninger til gravide arbeidstakere normalt ikke rammes av loven.

Saksnummer: 2003/310
Emne: ytringer, holdninger, graviditet, permisjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0