En organisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet for en vurdering av om vilkåret som stilles til oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 12 jfr § 9 er i strid med likestillingslovens regler. Ifølge denne bestemmelsen stilles det som vilkår for varig bosettingstillatelse at man de siste tre årene må ha oppholdt seg sammenhengende i Norge. Organisasjonen stilte spørsmål om dette regelverket er i strid med likestillingsloven fordi kvinner som får innvilget opphold i Norge på grunnlag av ekteskap, blir prisgitt sine ektemenns gunst i forhold til opphold her i landet.

Likestillingsombudet mente det var gode grunner til å stille seg kritisk til virkningen av 3-års regelen, sett fra et kjønnsperspektiv. Ombudet antok at det først og fremst er kvinner som blir offer for denne regelen. Dette skyldes blant annet at norske menn i større grad enn norske kvinner inngår ekteskap med utlendinger, men også at en del norske menn spekulerer i denne typen ekteskap og benytter seg av 3-års regelen til å kvitte seg med kvinner som de ikke lenger er interessert i.

Ombudet påpekte imidlertid at regelverket har blitt noe forbedret, i og med at kvinner som på grunn av vold og mishandling selv bryter ut av ekteskap, ikke skal miste sin oppholdstillatelse på grunn av denne regelen.

Saksnummer: 2003/104
Emne: utvisning, mor, oppholdstillatelse
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: