Likestillingsombudet ble oppmerksom på at man ved Musikkhøgskolen ønsket å ta bruk i radikal kjønnskvotering for å få flere kvinner inn i toppstillingene. Radikal kjønnskvotering vil si at man foretrekker en kvinne til stillingen selv om en mann er klart bedre kvalifisert.

Ombudet henvendte seg til Musikkhøgskolen for å gjøre oppmerksom på at radikal kvotering ikke er tillatt i henhold til likestillingslovens bestemmelser sett i lys av dommer fra EF-domstolen. Ombudet mente det var prisverdig at man ønsket å arbeide aktivt for likestilling, men presiserte at man kun kan benytte seg av moderat kvotering, det vil si at man bare kan foretrekke en kvinnelig søker dersom hun er like godt eller tilnærmet like godt kvalifisert som den beste mannlige søkeren.

Saksnummer: 2003/458
Emne: kvinner, radikal kvotering
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 4.2