En kvinne ønsket å avtjene verneplikt og søkte i denne forbindelse om reservert studieplass. Vilkåret for å få reservert studieplass er at det foreligger tungtveiende grunn. En tungtveiende grunn vil være at man skal avtjene verneplikt. Høgskolen avslo imidlertid kvinnens søknad med den begrunnelse at militærtjenesten for hennes del var frivillig.

Likestillingsombudet uttalte at det i denne situasjonen forelå en forskjellsbehandling av kvinner og menn. Slik ulik behandling kan kun godtas dersom det foreligger saklig grunn til det. Ombudet stilte seg skeptisk til at Høgskolens argument kunne anses for å være saklig, all den tid kvinner og menn som avtjener verneplikt på alle andre områder skal vurderes på samme måte, ha de samme rettigheter og plikter, osv. Ombudet ba derfor om en redegjørelse fra Høgskolen.

Etter henvendelsen fra Ombudet, ble saken behandlet på nytt av Høgskolen og kvinnen fikk nå innvilget søknaden om reservert studieplass.

Saksnummer: 2003/302
Emne: studieplass, reservasjon, verneplikt
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0