En mann henvendte seg til Likestillingsombudet fordi han mente en leder i en bedrift trakasserte kvinnelige ansatte.

Likestillingsombudets oppgave i saker om seksuell trakassering er å påse at arbeidsgiver oppfyller plikten til å forebygge og hindre at seksuell trakassering skjer i bedriften. Ombudet henvendte seg derfor til bedriften og ba om en redegjørelse i saken. Ombudet ba firmaet særlig om å redegjøre for om, og eventuelt hvilke, tiltak bedriften har satt i verk for å hindre seksuell trakassering. I tillegg ønsket Ombudet en redegjørelse for om bedriften hadde utarbeidet noen rutiner for hvordan slike saker skulle behandles dersom de oppsto, samt om bedriften hadde foretatt noen form for kartlegging av problemet.

Bedriften opplyste at man hadde foretatt undersøkelser av påstandene, men at man fant disse grunnløse. Vanlig rutine i forhold til saker eller problemstillinger knyttet til arbeidsmiljøet skulle rettes til HMS-ansvarlig eller nærmeste leder.

Ut fra bedriftens brev var det vanskelig for Ombudet å etterprøve om bedriften hadde oppfylt plikten til å forebygge og hindre seksuell trakassering. Ombudet valgte imidlertid å overlate saken til Arbeidstilsynet, som allerede var koblet inn i saken. Arbeidstilsynet foretok intervjuer og undersøkelser i bedriften. Etter disse undersøkelsene kom Arbeidstilsynet med pålegg til bedriften om å utarbeide rutiner for hvordan bedriften skal håndtere blant annet saker som dreier seg om seksuell trakassering.

Saksnummer: 2003/025
Emne: seksuell trakassering, leder
Klager: mann
Lovanvendelse: § 8.0