En mann fikk spørsmål om han skulle ta ut pappa-permisjon under intervju til ny stilling. Han opplyste da at han ønsket å ta to uker i forbindelse med fødselen i tillegg til noen måneder på slutten av permisjonen. Arbeidsgiver påpekte at det var viktig å få avklart hvor lang permisjon mannen ønsket å ta før hans søknad kunne tas i betraktning. Arbeidsgiver ønsket også å få skriftlig dokumentert lengden på permisjonen. Mannen henvendte seg derfor til Likestillingsombudet med spørsmål om hvilke rettigheter han hadde i en slik situasjon.

Ombudet viste til likestillingsloven § 3 som fastslår at det ikke er tillatt å forskjellsbehandle kvinner og menn. Det er heller ikke tillatt å forskjellsbehandle en kvinne eller en mann på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter som er forbeholdt det ene kjønn. Dersom mannen ikke ble ansatt i stillingen på grunn av uttak av to ukers permisjon i forbindelse med fødsel og fedrekvoten på fire uker, vil dette altså være i strid med likestillingsloven.

Ombudet opplyste også om at en arbeidsgiver ikke har rett til å presse en arbeidstaker ti å ta mindre permisjon enn planlagt. Ifølge arbeidsmiljøloven § 31 har foreldrene rett til et års permisjon etter fødsel, og kan i stor grad dele denne permisjonen mellom seg.

Avslutningsvis viste Ombudet til at likestillingsloven § 1a oppstiller en plikt for arbeidsgiver til å arbeide aktivt målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet. Etter Ombudets syn vil det åpenbart være i strid med denne bestemmelsen dersom en arbeidsgiver presser sine mannlige ansatte til bare å ta ut et minimum av permisjonen.

Saksnummer: 2003/338
Emne: ansettelse, permisjon, fedre, intervju
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0