En kvinne klaget til Likestillingsombudet fordi hun ikke hadde fått tildelt det ene av kommunens to ledige drosjeløyver. En av søkerne fikk tildelt løyve på grunn av regler om fortrinnsrett, mens det andre løyvet ble gitt til en mannlig søker.

Vilkårene for tildeling av løyve var i seg selv kjønnsnøytrale. Spørsmålet for Ombudet var derfor om vilkårene ble praktisert på samme måte for kvinnen og mannen.

Samferdselssjefen vurderte den kvinnelige og mannlige søkeren til å være like godt kvalifiserte til å inneha løyvet. Ved en skjønnsmessig vurdering ble det derfor lagt avgjørende vekt på at drosjeløyve er et knapphetsgode som må fordeles til flest mulig, samt på hvilket alternativ som ga innbyggerne i kommunen best mulig transporttilbud. Kvinnens mann hadde fått tildelt det andre drosjeløyvet, og etter Samferdselssjefen mening var det dermed mest hensiktsmessig å fordele de ledige løyvene på flere familier. I tillegg ble det lagt vekt på at kvinnen og hennes mann drev turbussvirksomhet. Dersom familien ble tildelt begge drosjeløyvene, ville mest sannsynlig denne turbussvirksomheten avta, noe som ville gi innbyggerne i kommunen et dårligere transporttilbud.

Likestillingsombudet mente disse momentene var kjønnsnøytrale og saklige. Ut fra sakens papirer fant Ombudet derfor ikke grunnlag for å si at tildelingen av løyve hadde blitt foretatt på grunnlag av kjønn.

Saksnummer: 2003/113
Emne: taxibevilling, drosjeløyve, tildeling
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0